Apriloppdatering fra fylkestingsgruppa

«Dei sto på Stiklestad fylka til strid.» Slik åpnet fylkesordfører Tore O. Sandvik fylkestinget der sammenslåing mellom Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag skulle vedtas. Diktet sier videre «kampen om det som skulle falla og det som skulle stiga». Nå er grunnen lagt til den nye region Trøndelag som blir en realitet fra 1. januar 2018.

Nå ble det ingen strid, sammenslåingen ble vedtatt med stort flertall i sør, med 41 stemmer for og 2 stemmer mot. I nord var ikke flertallet så stort der 21 stemte for og 14 stemte mot, men like fullt et flertall. Dette blir en spennende tid der vi skal etablere en ny region. Både Tove Eivindsen og Elisabeth Paulsen hadde ordet i saken. Elisabeth fremhevet mulighetene det gir til å utnytte de store fordelene Trøndelag har både når det gjelder næringsliv og kultur, samt at Trøndelag vil vises bedre i nasjonal sammenheng, og har større muligheter til å få nasjonal støtte til utbygging av våre veier, tog, skoler og andre viktige oppgaver den nye regionen vil få. Tove understreket viktigheten av å jobbe sammen, og ikke la regional og lokal identitet bli et hinder, men derimot en styrke i samarbeidet framover.

Det var også andre saker som ble behandlet på denne Fylkestingssamlingen. Kvalitetsrapporten for videregående skole ble lagt frem. Det er mye bra i våre skoler, men vi har ennå store utfordringer som Elisabeth fremhevet: Fagopplæringen har ennå store utfordringer, det er ennå alt for mange som faller fra underveis, vi har etablert et samarbeid med NTNU der vi gjerne vil vite mer om hvordan dette samarbeidet kan sikre bedre undervisning, og vi behøver bedre samarbeid med næringslivet for å kunne opprettholde våre skoler. Dette er saker vi vil stille forslag om i Utfordringsdokumentet som legges frem i fylkestinget i juni.

Vi må også jobbe videre med voksenopplæringen, som med flere flyktninger i vår region vil få store utfordringer. Nettbasert undervisning vil bli et viktig tema her.

Venstre støttet et forslag om fortsatt drift av Skjetlein Grønt Kompetansesenter, men flertallet vedtok å avslutte allerede nå. Det er en trist slutt på et tiltak som skulle styrke landbruksnæringen, men forhåpentlig skal det bli mulig å reise et nytt tiltak på ruinene.

Det ble et samlet forslag om drosjenæringen. Det er viktig nå å legge forholdene til rette slik at det blir lønnsomhet i en viktig næring, og som forhåpentligvis kan være en motvekt mot Uber som vi må forvente vil etablere seg også her hos oss.

Vi har også vedtatt en ny innkjøpsavtale for fylket og flere kommuner. Det kan ligge mye god politikk i en god innkjøpsavtale, både når det gjelder å støtte innovasjoner, ta hensyn til klima og miljø, og ikke minst Elisabeths forslag i saken om å stille krav om bruk av lærlinger der dette er hensiktsmessig. Forslaget ble også fremmet av flertallskonstellasjonen, og vi valgte å støtte dette forslaget som hadde samme innhold, men som også hadde flere punkter med.

Tove la fram to forvaltningsrapporter. Revisjonen av Nasjonal digitalt læringsarena er ikke lystig lesing. Tove, som leder kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune, understreket at rapporten ikke tar for seg kvalitet og resultat i selve tiltaket, men utfordringene med tilfredsstillende kontroll og styring. Blant annet har det vært for nær kontakt mellom NDLA og leverandør, og for svarinvolvering fra styret. Fylkestinget har nå vedtatt at rådmannen skal komme med en sak i løpet av året om hva som er gjort for å forbedre situasjonen.

Den andre forvaltningsrapporten handlet om kostnadsutvikling i investeringsprosjekter. Det er dessverre ikke sjeldent at vedtatte skole- og vegutbygginger blir vesentlig dyrere enn forutsatt. Heldigvis er dette på bedringens veg, og det jobbes med å få på plass bedre systemer for risikovurderinger. Et annet tiltak er at risikograden nå skal synliggjøres tydeligere i saksdokumentene som går til politisk behandling.

Det ble en verdig ramme rundt sammenslutningsvedtakene, og vi går nå en tid i møte der vi kan jobbe for et sterkt og aktivt tredje folkevalgt nivå som Venstre fikk gjennom i Stortinget.

Både Elisabeth og Tove var delegater på landsmøtet i Tønsberg. Der benyttet de anledningen til snakke med henholdsvis stortingsrepresentant André Skjelstad fra Nord-Trøndelag og Ketil Kjenseth fra Oppland i helsekomiteen, om sin bekymring for flytting av tannhelsetjenesten fra regionalt nivå. Denne saken vil fylkestingsgruppa følge opp.

Elisabeth Paulsen og Tove Eivindsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**