Handlingsplanen for Moss 2017-2010

Børekraft
Bærekraft handler om sammenhenger, Ukjent

Styringspartiene er enige om handlingsplanen, og Venstre er spesielt glad for at vi satser enda mer på sosial utjevning og på miljøpolitikken.

Moss framstår i dag som en fremtidsrettet kommune i stor utvikling. Vi ligger blant de fremste kommunen i landet når det gjelder å forvalte ressursene på best mulig måte. Miljøprofilen er høy og i alt vårt arbeid legges Stortingets klimaforlik til grunn, hvor Moss skal ligge i front. Vi satser på digitalisering og modernisering for å forenkle kommunikasjonen mellom innbyggere og tjenesteområdene.

Vi legger vekt på tidlig innsats og god kvalitet på barnehager, skole, helse og omsorgstjenester, og kommunen legger også vekt på samarbeid med frivilligheten.

Vi vil oppfattes som en «JA» kommune som liker å være serviceinnstilte og raske i saksbehandling overfor både enkeltinnbyggere og næringslivet.

Moss er en by i stor endring med transformasjoner i flere bydeler og vi er inne i en veldig spennende tid hvor utviklingen går fort.

Moss vil i 2020 være en del av en ny og større kommune, noe som gjør oss tilpasset de endringene som kommer med krav til robuste og moderne fagmiljøer, større arbeidsmarkedsregioner, sterkere demokrati og mer effektiv organisasjon.

Arbeidsgiverstrategi:
Arbeidet mot ufrivillig deltid skal intensiveres.

E-skatt:
Eiendomsskatten holdes uendret i 2017, følger rådmannens forslag i handlingsplanen med uendret promille og kun kontorjusteringer i 2018, 2019 og 2020 i henhold til loven. Etter at de vedtatte investeringene i handlingsplan vedtatt i 2017 er finansiert, settes eiendomsskatten tilbake til 2017 nivå eller lavere.

Folkehelsetiltak:

  • SFO satsene reduseres gjennom innføring av et bunnfradrag tilsvarende 3G
  • Barnevernet styrkes med 1,5 millioner kroner i 2017, med vekt på tidlig innsats
  • DNT skal tildeles 400.000,- kroner til bruk for å opparbeide/rehabilitere turveier i området Øre, Krapfoss og nordre bydel.
  • Skattekammeret i kirkens bymisjon tildeles 40.000,- til kjøp av utlånssykler.

Skole:
Det legges fram en sak hvor det er utredet ulike modeller for hvordan vi kan se økt fysisk aktivitet, ved blant annet gjeninnføring av sykkelknappen, og økt bruk av nærområdene sammen med realfagsatsingen. Utredningsressurser skal dekkes innenfor kommunalavdelingens egne rammer.

Bystyret dekker inn tidligere vedtatte innsparinger i skolestrukturen fra 2018. Rådmannen kommer tilbake med en sak som beskriver ulike muligheter for å bruke skolebygg mer optimalt, herunder sambruk for å dekke inn besparelser.

I arbeidet med utearealplaner til skolene skal det synliggjøres tydelig at skolegårdene er for barna både på dag og kveldstid.

Omsorg/helse:

  • Demensboligene på Orkerød skal være innflyttingsklare 1/3 2020
  • Det skal satses på økt bruk av omsorgslønn som et virkemiddel i eldreomsorgen
  • Ved ledig driftstilskudd for fysioterapeuter skal 2 av disse øremerkes psykomotorisk fysioterapi
  • Utredningsmidler til heldøgns omsorgstilbud i henhold til tidligere verbalforslag legges inn i budsjett 2017

Frivillighet:
Frivillighetskoordinatoren jmf. tidligere bystyrevedtak endres fra oppdragsavtale med Moss og omegn kvinneråd til oppdragsavtale med kirkens Bymisjon. Avtalen inngås innen 1. juli 2016, og er gjeldende fra den dato. Av årets budsjetterte midler til formålet, skal 70.000,- av de ubrukte midlene øremerkes kontorplass og øvrige oppstartutgifter. For 2017 skal det budsjetteres med 40.000,- til samme formål i tillegg til stillingsressursen.

Resten av de ubrukte midlene for 2016 skal brukes til å utrede konkret pårørende senter og frivillighetens hus.

Miljø:
Enøk støtte:
Rådmannen skal i budsjettet for 2017 innarbeide kr. 1 million til en kommunal søknadsordning som supplement til Enova- støtte til private hjem. Ordningen skal omfatte de samme tiltak som er beskrevet i Enova-tilskuddet samt utskifting til rentbrennede ovner.

Innsatsferge:
Det fremmes en sak for MISA som beskriver hvordan Moss kommune kan påvirke Bastø Fosen/Statens vegvesen til å ta i bruk biodrivstoff på de ordinære fergene samt utprøving av alternativ framdrift (el, hybrid, alternativt drivstoff) på innsatsferge i den nye konsesjonsperioden.

Bondens marked:
Bondens marked etableres som en del av sentrumsoffensiven.

Bysykkelordning:
Valg av modell for bysykkelordningen vedtas i høst og midler til realisering skal innarbeides i budsjett for 2017.

Veier:
Asfalteringen skal styrkes i 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**