Ja til Drammen og Svelvik

Drammen Ypsilon Bridge
(Foto: (CC) zen whisk | https://flic.kr/p/aBgqPL)

En sammenslåing med Drammen og Svelvik vil gi oss innflytelse der det teller! Den utviklingen som skjer i Drammensområdet vil påvirke livene våre i stor grad, uavhengig av om vi er med eller ikke. Å påvirke det som betyr noe i hverdagen er lokaldemokrati i praksis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Deltakelse i Drammensområdet vil gi oss et bedre kollektivtilbud, en bedre økonomi uten eiendomsskatt og beholde tjenestene lokalt, samt styrke disse.

Vi skal likevel holde på vår identitet. Tettstedet Sande vil ikke forsvinne selv om vi omorganiserer de kommunale tjenestene. I stedet styrker det mulighetene til å beholde Sande slik vi kjenner det i møte med fremtidens utfordringer.

Mer lokaldemokrati.

Lokaldemokrati er mer enn antall representanter i kommunestyret og hvor mange velgere det er bak hver av disse.

I plattformen for Drammens-området er fokuset sterkt på ordninger som sikrer innbyggerne medbestemmelse. Nærdemokratiet skal utvikles basert på erfaringer fra bydelsutvalg, grendeutvalg og oppgaveutvalg.

Drammensområdet ønsker å ta over kollektivtransport og videregående skoler. Lokalt styring vil gi bedre tilpasset kollektivtilbud og videregående opplæring.

Avvikling av eiendomsskatten

Kommunesammenslåing innebærer en avvikling av eiendomsskatten. Ifølge kommunens utredning vil en sammenslåing med Drammensområdet føre til en avvikling uten store konsekvenser for tjenestene.

Mer gang- og sykkelvei

Buskerudbyen er et samarbeid som gir bedre kollektivtransport og mer gang- og sykkelveier.

Dersom Sande blir en del av Drammensområdet vil penger fra den nye bomringen gi mer gang- og sykkelvei i Sande enn vi klarer å bygge selv.

Busstilbudet til Drammensområdet vil også bedres. Alternativt vil vi betale bompenger uten å få ta del av gevinsten.

Om Drammensalternativet

Nedfelt i avtalen med Drammensområdet er det bestemt at:

 • Tjenester opprettholdes lokalt
 • Et sterkt jordvern skal være det førende prinsipp ved all arealplanlegging
 • Biblioteket forblir lokalt
 • Dagens skolestruktur opprettholdes
 • Det skal være gode nærdemokratiske løsninger
 • Det skal satses på bruker- og innbyggermedvirkning
 • Kulturskoletilbudet opprettholdes lokalt
 • Gratis halleie for barn og ungdom videreføres
 • Kjøkkenet på Sandetun opprettholdes
 • Sande sentrum utvikles i henhold til sentrumsplanen
 • Nye skolebygg og flerbrukshall i sentrum skal realiseres
 • Sande stasjon videreutvikles som kollektivknutepunkt
 • Det skal bygges et sammenhengende gang- og sykkelnettverk i Sande

Les mer om alternativene her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**