Tilfeldigheter bør ikke avgjøre hvor god SFO barna får

- . For mange barn, og oftest gutter, blir møtet med skolen den første opplevelsen av å ikke mestre i forhold til krav og forventninger, skriver Lucie Katrine Sunde-Eidem og Guri Melby, Foto: Cathrine Dillner Hagen

I forrige møte i Oppvekstkomiteen fremmet Lucie Katrine Sunde-Eidem et komiteinitiativ om å få en rammeplan for kommunens SFO-ordning. I kveldens bystyremøte ble saken behandlet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Her er komiteinitiativet:
Det er store variasjoner på innhold og kvalitet i skolefritidsordningene innad i kommunen, og Norge for øvrig. Kvaliteten i SFO er et resultat av ressurser og føringer som tildeles SFO-ordningen. Elevene på SFO fortjener et likeverdig tilbud, der kvaliteten på SFO er lik uavhengig av skole.

Kommunens oppgave bør være å sikre et kvalitativt tilbud for SFO, og Oppvekstkomiteen ønsker derfor en rammeplan for kommunens SFO-ordning.

Et av SFOs overordnede mål er at elever og foresatte gjennom samordning av skole, SFO, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for, og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling. Oppvekstkomiteen ser for seg flere faktorer som spiller inn på en god SFO-hverdag, blant annet på punktene:

– Natur, teknikk og miljø: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt miljøbevissthet.
– Fysisk aktivitet og lek: Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap
– Kunst, kultur og kreativitet: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk.
– Mat og helse: SFO skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter.
– Lekser og fordypning: Gjennom leksehjelpstilbudet skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon.
– Fysisk aktivitet og lek: Gjennom daglig fysisk aktivitet vil folkehelsen bedres og sosial ulikhet i helse utjevnes.

Foruten disse målene, bør også SFO kjennetegnes ved å:
– være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevene faglige, sosiale og personlige utvikling
– gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
– ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
– ha en sterk forankring i skolens ledelse
– gi et kvalitativt godt leksetilbud
– tilby fysisk aktivitet og lek. Gjennom daglig fysisk aktivitet vil folkehelsen bedres og sosial ulikhet i helse utjevnes.

Disse punktene fordrer en tilstrekkelig pedagogisk kompetanse i SFO, bedre samspill mellom skole og SFO, samt en rammeplan for kommunens SFO’er. I tillegg bør og det stå noe i kommunens vedtekter til SFO om innhold som skal tilbys.

Barn med særskilte behov har i særdeleshet behov for trygge og forutsigbare rammer. Dette gjelder også antall voksenpersoner barna skal forholde seg til. Det bør da legges føringer
som for eksempel medfører at man ikke får små / marginale stillinger, økt personflyt mellom SFO og skole og belønning av skoler som får til gode løsninger tilpasset barnas behov

Vedtak:
Bystyret ber rådmannen igangsette arbeid med en egen rammeplan for SFO i Trondheim, rammeplanen skal bygge på vedtatt Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim. Rammer og omfang av planen samt økonomiske konsekvenser skal legges frem for formannskapet innen sommeren 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**