Trond Åm foreslår å gjøre om Innherredsveien og Elgeseter gate til kommunale veier

Trond Åm
Trond Åm, Foto: Cathrine Dillner Hagen

Til dagens bystyremøte har Trond Åm sendt inn et privat forslag der kommunen bes gå i dialog med fylkeskommunen for å gjøre om Innherredsveien og Elgeseter gate til kommunale veier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Her er forslaget:

Nedklassering av fylkesvei til kommunal vei
To demokratiske organ har vedtatt prøveprosjekt med to felt og miljøgate i Innherredsveien. Dessverre har det ikke lyktes fylkeskommune, som er veieier, og Trondheim kommune, som er regulerende myndighet i gata, å komme til enighet om ordlyden i det politiske vedtaket. I møte hos kontaktutvalget i Miljøpakken 15. september ble det på bakgrunn av denne uenigheten konkludert med at «Det er ikke enighet mellom partene om et opplegg for et prøveprosjekt i Innherredsvegen. Arbeidet med reguleringsplanen kan fortsette».
Skal vi lykkes med byutvikling i Trondheim har det avgjørende betydning at politiske speiler helhetlige hensyn, som ikke bare angår trafikale forhold, men også bomiljø, arkitektur osv. Det er stort demokratisk og byutviklingsmessig problem at to ulike demokratiske organ spiller hverandre ut på sidelinja, og etterlater reguleringa av viktige bygater i en politisk blindsone.
Innherredsveien er i dag fylkesvei. Fram til 24. juni 2014 var den en del av riksvei 706. Elgeseter gate, som i dag er riksvei, er besluttet omgjort til fylkesvei som en del av det videre arbeidet med utforming av gata (kontaktutvalgets møte 31/14). På bakgrunn av situasjonen i Innherredsveien, hvor et vedtatt prøveprosjekt med to felt ikke blir noe av til tross for at både Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt et slikt prøveprosjekt, er det grunn til å se med bekymring på at Elgeseter gate skal utformes i den samme demokratiske blindsonen. Elgeseter skal ikke bare være superbusstrasé i framtida, men også hovedgate i et framtidig campus- og boområde i det sentrale Trondheim. Utviklinga av sentrumsområdene har stort behov for at det tas helhetlige hensyn, og det vil være uheldig at Trondheim skal være avhengig av likelydende vedtak med fylkeskommunen for at det skal skje noe som helst.
Veiloven åpner for nedklassering av fylkesveier på visse vilkår. I §7 heter det at «Etter at fylkeskommunen – i Oslo kommunen – har uttala seg, kan departementet gjere vedtak om at riksveg skal leggast ned eller gjerast om til fylkesveg eller til kommunal veg.

Etter at kommunen har uttala seg, kan fylkeskommunen gjere vedtak om at fylkesveg skal leggast ned eller gjerast om til kommunal veg. Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned. Vedtak etter første og andre ledd kan likevel ikkje settast i verk utan at vegen oppfyller tekniske krav etter nærare retningsliner gitt av departementet.»
I Trondheim har det de siste to ti-årene vært to forsøk hvor fylkesveiene har vært omklassifisert til kommunale veier, henholdsvis ”Frikommuneforsøket” og ”Transportforsøket”. Veiloven er altså åpen for at fylkeskommune, etter uttalelse fra kommunen, kan fatte vedtak om nedklassering fra fylkesvei til kommunal vei. I følge rådmannen kan Trondheim godt ta initiativ til en dialog med fylkeskommunen om en nedklassering av en eller flere fylkesveier. Et utgangspunkt kan da være å vurdere nedklassifisering av fylkesveier i det sentrale byområdet. Dette kan i så fall ses i lys av erfaringene fra Frikommuneforsøket og Transportforsøket. Basert på rådmannens evaluering
av Transportforsøket vil det i denne dialogen være viktig å få på plass fornuftige rammeoverføringer knyttet til en eventuell nedklassifisering.

Forslag:
Bystyret vedtar at kommune går i dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune om nedklassering av Innherredsveien og Elgeseter gate fra fylkesvei til kommunal vei. Hensikten med initiativet er å få på plass tydelige, demokratiske retningslinjer for byutvikling i områder av stor betydning for framtidas Trondheim. Det vil i denne dialogen være viktig å få på plass fornuftige rammeoverføringer knyttet til en eventuell nedklassifisering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**