Skolegudstjenester må være valgfritt og må ha aktiv påmelding

- . For mange barn, og oftest gutter, blir møtet med skolen den første opplevelsen av å ikke mestre i forhold til krav og forventninger, skriver Lucie Katrine Sunde-Eidem og Guri Melby, Foto: Cathrine Dillner Hagen

Leserinnlegg fra Lucie Katrine Sunde-Eidem (V), Kenneth T. Kjelsnes (SV) og Margrete Fossum (Ungdommens bystyre).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Vårt primære standpunkt er at elever ikke skal delta på gudstjenester i skoletiden. Religiøs tro, og utøvelse av denne, er et privat anliggende og det er prinsipielt feil at man skal bruke skoletiden til dette. Skolen er et sted hvor alle møtes og da blir det helt feil at en religion gis forrang foran andre. Det vil virke ekskluderende for elever med andre livssyn enn kristendom.

Når det likevel er slik at mange skoler benytter seg av skolegudstjenester er vi av den oppfatning at den eneste korrekte måten å gjøre dette på er ved en aktiv påmelding. Det betyr at man aktivt må si «ja» til å delta i gudstjenesten. En ryddig og aktiv påmelding handler om grunnleggende verdier som respekt, åpenhet og oppriktighet.

Skolen har en svært viktig oppgave i å undervise om religion og religiøs praksis. Men dette bør skje i form av studiebesøk – ikke aktiv deltakelse i en gudstjeneste, som er «et sted der mennesker møter hverandre, og sammen trer frem for Gud», slik Kirken selv definerer en gudstjeneste.

Det er snart ett år siden vi tok til orde for en opprydding av påmeldingspraksisen og ba om at alle byens skoler fulgte anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Men bystyret i Trondheim ville sende saken på høring før endelig beslutning.

Nå har saken vært ute på høring. Biskopen i Nidaros avviser aktiv påmelding fordi de fjerner tros- og syndsbekjennelsen i skolegudstjenestene. Mangfoldsrådet mener derimot at en aktiv påmelding er riktig og viktig. Ungdommens bystyre (UB) krever at det ryddes opp i praksisen og at skolene følger anbefalingene fra Udir. UB viser til at praksisen i dag er svært ulik fra skole til skole og at dette er alvorlig fordi det har ført til at skoler har krenket religionsfriheten til elever. De alternative tilbudene er ikke gode nok og UB viser til eksempler som å vaske kjøkkenet eller rydde bøker.

I morgen skal bystyret i Trondheim ta stilling til om skolene skal følge Udirs anbefaling om aktiv påmelding. Vi håper de respekterer elevene og lander på en ryddig aktiv påmelding som praksis ved alle byens skoler.

Med den nye digitale meldeboka som er innført i trondheimsskolen er dette enkelt å gjennomføre og den enkelte skole slipper å bruke mye unødvendig tid på denne problemstillingen – tid vi er helt sikre på at skolen ønsker å bruke på andre utfordringer.

LUCIE KATRINE SUNDE-EIDEM
Bystyrerepresentant (V)

KENNETH T. KJELSNES
Bystyrerepresentant (SV)

MARGRETE FOSSUM
Ungdommens bystyre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**