Bekymring for hjemmetjenesten

Brita Kleven Thorsvik, Foto: Ole Alexander Kirknes

Kommunestyret vedtok i des. 2015 å legge ned 24 sykehjemsplasser for å bygge 43 heldøgns omsorgsboliger i Nye Ørmelen Bo- og Helsetun. Flere har kritisert dette vedtaket og Jostein Holmen kalte det «en risikosport».

Jeg hadde forutsatt at i påvente av nye heldøgnsplasser ville hjemmetjenestene bli styrket. I budsjettet i fjor ble det derfor lagt fram to ulike forslag om styrking med til sammen to mill. Begge forslagene ble nedstemt av Ap, H og KrF.

Heldigvis er det slik at selv om budsjettet er for lavt, lages det vedtak og settes i verk tiltak når det vurderes slik at en har krav på hjelp. Pr. 01.12 i år ligger det an til et merforbruk på 2,8 mill i hjemmetjenesten. Det innebærer et stort press på de som jobber i denne tjenesten og som både skal vurdere behov og som føler presset på å holde seg innenfor det vedtatte budsjettet. Jeg er også redd at det kan medfører at mange kan oppleve at de ikke får tilstrekkelig hjelp.

Fagforbundet har gitt en uttalelse til budsjett 2017: «Fagforbundet i Verdal er fortsatt bekymret for hjemmetjenesten og at de blir sterkt skadelidende ved en reduksjon på 3,5 årsverk i tillegg til større trykk i forbindelse med full effekt av vedtaket fra 2016.» Også for et år siden spilte Fagforbundet inn bekymringer for hjemmetjenesten og økende trykk på tjenesten ved nedlegging av 24 institusjonsplasser.

Eldrerådet har også uttrykt bekymring for at Helse og Velferd skjæres ned med 11,3 mill fra 2016 nivå i en allerede meget belastet enhet, for å få budsjettet i balanse.

Det er både bekymringsfullt og beklagelig at mindretallet i kommunestyret (Sp, V, FrP, SV, MDG) ikke fikk flertall for et forslag om å styrke hjemmetjenesten med 2 mill. i 2017. Flertallspartiene var ikke enige i vår inndekking av forslaget, men kom ikke med eget forslag om annen måte å finansiere en økning på. Saken var vel ikke viktig nok for dem.

Bakgrunn for mindretallets forslag til inndekning: Regnskapet for 2014 viser 0 i avsatt til lønnsoppgjør. Også i revidert budsjett for 2015 er det heller ikke avsatt noe til dette formålet. Dette ble gjort fordi en ikke fant midler til det og i stedet fordelte lønnsøkningene innenfor rammene til de ulike virksomhetene.

Vi mener at vi heller ikke i 2017 har midler til fullt ut å dekke lønnsøkninger i egen budsjettpost. Vi aksepterer kr 8 mill til dette formålet, men fordi det er viktig å øke hjemmetjenestene foreslo vi at utgifter utover 8 mill måtte fordeles på de ulike virksomhetene. Rådmannen hadde satt av 10 mill.

Nå viser det seg at nedlegging av sykehjemsplasser kan være forhastet. Planene for bygging av Nye Ørmelen Bo- og helsehus kan bli lagt bort og i stedet skal det bygges et stort Helsehus til ca. 430 mill. (minus 200 mill fra staten) en annen plass. Dette forslaget dukket plutselig opp i oktober i år. Vedtaket om et Helsehus, og hvor første byggetrinn er beskrevet i økonomiplanen, ble gjort i kommunestyret allerede den 12.12, av Ap, H og KrF, mot 16 stemmer. Mindretallet ønsket en egen sak om Helsehus og en grundig vurdering av behov, ulike alternativ og brei involvering.

Noen mener Helsehuset skal kunne stå ferdig innenfor samme tidsramme som Nye Ørmeln Bo- og Helsetun, okt. 2018. Ja, vi trenger nye heldøgns plasser så fort som mulig. Men skal 40 boliger for demente inngå i et stort Helsehus, samtidig som vi skal legge til rette for en god prosess og vurdering av ulike alternativ, vil nye boliger måtte bli forsinket, om vi ikke realiserer Nye ØBH i en mindre skala.

Vi må ikke handle på en slik måte at vi i ettertid må erkjenne at det var en «risikosport» å legge ned sykehjemsplassene før heldøgns omsorgsboliger sto ferdig. Vi må styrke hjemmetjenesten inntil nye heldøgnstilbud er bygd. Vi må bruke den tid vi trenger for å forme vår framtidige helse og velferdstilbud å ikke plutselig bli med på bølgen av nye Helsehus, uten en grundig prosess for å finne vår modell.

Jeg håper at det innenfor de ekstra midlene til kommunene som ble vedtatt i forliket mellom H, FrP, KrF og V i stortinget, likevel kan gis ekstra midler til hjemmetjenestene i 2017.

Brita Kleven Thorsvik, kommunestyrerepresentant Venstre

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**