Kampen mot barnefattigdom og konsekvensene av det, er en kjernesak

Kommunestyregruppa, sammen med leder i Grimstad Venstre, Foto: Grimstad Venstre

For en kommunestyregruppe vi har! Her er et innlegg fra dem, publisert i Adressa på tirsdag (13. desember). Bak innlegget står altså gruppeleder Arnt Gunnar Tønnessen, sammen med kommunestyremedlemmene Arne Kristian Ekra og Anna Elise Svennevig.

Nok en gang er Venstre med på å få vedtatt et budsjett vi er fornøyd med.

Å lage budsjett handler på mange måter om to ting. For det første å sikre de økonomiske rammene for en best mulig drift og utvikling av alt det viktige som kommunen skal drive med. For det andre å finne midler for å få gjennomført saker som er viktig for innbyggerne. Det vil nok alltid være slik at det er avstand mellom det man ønsker å få til, og de midlene en har til disposisjon. I tillegg vil partier som samarbeider ha forskjellige prioriteringer. Men det er i disse spenningene god politikk kan skapes.

Vi vil kort peke på fem ting som har vært viktig for Venstre, og som vi sammen med de øvrige partiene som utgjør flertallet nå får på plass.

Gratis og redusert pris på SFO for barn fra fattige familier:
Kampen mot barnefattigdom og konsekvensene av det, er en kjernesak for Venstre. Tidligere i høst fikk vi en sak til kommunestyret som gjorde denne utfordringen enda mer tydelig. Derfor er vi svært fornøyd med at vi har satt av penger til å gi gradis og sterkt redusert pris for barn fra fattige familier, og at en ordning skal være på plass fra skolestart. Beløpet som er satt av er basert på vårt anslag over hvor mye dette vil koste. Vi får en sak fra administrasjonen i løpet av våren. Der vil vi vedta endelig utforming.

Penger til forprosjekt I4-Helse
Arbeidet med å etablere et nasjonalt senter for innovasjon og forskning ved universitetet her i Grimstad, er kanskje noe av det mest spennende som skjer i kommunen vår for tiden. 2017 kommer trolig til å være året der en virkelig kommer i gang med arbeidet. Samarbeidspartiene er enige om at kommunen skal være en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. Vi setter derfor av penger til oppstart.

Forprosjekt vei fra Omre til Homborsund
Å få opprustet denne veien er svært viktig for utviklingen i Homborsund og Eide. Vi har derfor satt av midler for å komme i gang med dette, og ber rådmannen om å gå i dialog med fylkeskommunen og Statens vegvesen om gang og sykkelvei langs fv til Homborsund, samt utbedringer av veien.

Midler til kyststi.
I forbindelse med kommuneplanen vedtok vi en kyststi gjennom hele kommunen. Nå setter vi av midler til å gjennomføre merking og tilrettelegging av hele strekningen, slik at det skal bli sammenhengende merket sti fra grensen mot Arendal til grensen mot Lillesand. Venstre ser dette som en svært viktig sak både for å sikre allemannsretten, og i et folkehelseperspektiv. Grimstad ser ut til å bli første kommune i Aust-Agder som får dette på plass. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen, Friluftsrådet Sør og Grimstad kommune. Det har vært en god dialog mellom Venstre lokalt og Venstre i fylket om dette, men det er også naturlig å trekke frem innsatsen Anne Merete Holmberg (AP) har gjort for å sikre at midlene blir bevilget fra fylket. Fylkets bidrag avgjøres i løpet av de nærmeste dagene, men vi har stor tro på at resultatet blir positivt. Målet er at det om to år vil være en merket sti med turforslag langs hele kystlinjen vår.

Budsjettprosess
Vi er glade for rådmannens initiativ om en bedre budsjettprosess. Utfordringen er å sikre en enda sterkere politisk påvirkning av budsjettet. Vi mener fokus må være på å styrke informasjon til, og innspill fra folkevalgte, i arbeidet med rådmannens budsjettforslag. Vi ber derfor rådmannen legge opp til en drøfting av hvordan dette kan sikres før sommeren 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**