Maja Sollis Budsjettale Sunndal kommune 14. desember 2016

Maja på talerstolen, Tove Hundseth

Det var mye bra i budsjettet fra rådmannen i år, men jeg synes bruken av ostehøvelprinsippet er uheldig. Om vi skal bruke kostratallene, ser vi at vi har et høyere forbruk på drift enn det som er gjennomsnittet for kommunegruppe 12. Av den grunn kunne man tro at ostehøvelprinsippet er passende, men ser man på de ulike tjenestene blir saken en hel annen. Kanskje er det mer å hente i noen tjenester, enn i andre? I kommunegruppe 12 brukes det i gjennomsnitt 36,2 % av budsjettet på helse og omsorg. I Sunndal bruker vi 41,8%, og vi vet at det er pleie- og omsorg som er størst her. For barnehage og grunnskole bruker vi mindre enn gjennomsnittet, det er 9,4% og 21,6% kontra 12% og 24,7%. Det forteller meg at i de andre kommunene som er lik Sunndal så prioriteres barn og unge høyere.

Målet om full barnehagedekning er snart nådd, «men hva med kvaliteten?» er det mange som spør. Hva er det som skal få folk til å flytte hjem? Til å ha lyst til å ta med seg barna sine til Sunndal og bosette seg her når vi ikke prioriterer barn og unge?

Venstre mener at kvalitet i barnehagen er viktig for å ivareta barna på best mulig måte og sikre deres muligheter til utfoldelse, lek, og læring. Kvalitet er også viktig for foreldrene som overlater sine små i andres omsorg hver dag. «Barndommens egenverdi» er fremhevet i Rammeplanen for barnehager, og peker på barns rett til trivsel i hverdagen. Samtidig trenger det ikke å være en motsetning mellom barndommen som en livsfase med egenverdi og tanken på at denne fasen er betydningsfullt for barnets fremtid. Tvert imot. Det finnes solid forskning og dokumentasjon på at barn som trives og lærer i tidlige år har økt sjanse for å tilpasse seg og lykkes senere i livet også. God barnehagekvalitet vil kunne bidra til begge deler. Vi kan ikke være bekjent med at tiden til de ansatte går med til organisering og det å skaffe bemanning istedenfor å jobbe med innholdet i barnehagen.

Vi har hørt på barnehagetjenesten om utfordringene de har i budsjettmøte og det har også kommet frem på vernerunder at bygningsmassen på Holten og spesielt Tredal ikke er tilfredsstillende med tanke på arbeidsmiljø. Dette er gamle bygg som ikke er bygd for den barnehagetjenesten vi har i dag. En barnehage på 70-tallet er ikke det samme som en barnehage i dag. På grunn av dette mener Venstre at det må utredes hva som er ‘stoda’ og hva som må gjøres for å få tilfredsstillende bygg på Holten og Tredal samt god kvalitet i hele barnehagetjenesten.

Jeg kunne ha begynt årets tale på samme måte som i fjor med å snakke om at vi som politikere skal være en talsperson spesielt for de svakeste i samfunnet. Vi i Venstre ønsker en økt prioritering og økt bruk av ressurser på voksne med ROP lidelser. Vi er glade for tiltakene.

  • Styring av arbeidet med rus- og rusrelaterte problemer i kommunen kr 800 000,-.
  • Prosjektstilling på NAV knyttet til økt ressursbruk til aktiviteter i etterkant av avsluttet introduksjonsprogram (finansiert ved disp.fond/flyktning) kr 750 000,-.
  • Utvidelse av dagens tilbud knyttet til kommunepsykolog kr 800 000,-.

Venstre ser allikevel at for å få en god tjeneste til de med ROP lidelser vil det kreve en samordning av ressursene og denne gruppen er derfor rammet av utsettingen av omorganiseringen i kommunen. Vi ser dessverre heller ikke at dette har blitt prioritert i budsjettet i år. Men dette ser ut ifra referatet fra ØP ut til å være enighet om blant oss politikere. Så nå gleder jeg meg til å se hva vi får til.

I tillegg kommer staten med pålegg om et døgntilbud for personer med ROP i kommunene. Innføringen er utsatt til 2018, men jeg ser ingen grunn til å vente med et så viktig tiltak. Det å få hjelp tidlig, er viktig for de som trenger det.

Har noen av dere vært deprimert? Eller kjenner noen som har vært det? Det tror jeg de fleste av oss kan svare ja på. Og hvordan det enn er, om vi klarer å sette oss inn i deres situasjon eller ikke, så kommer ikke angsten kun mellom kl ni og fire på hverdager. Kanskje er den faktisk verst i de dagene vi nå går i møte? Et slikt tilbud, som skal være like bra som det spesialisthelsetjenesten leverer, etablerer man ikke over natten.

Derfor bør kommunen allerede i år starte med å se på hvordan et slik tilbud kan organiseres og slik at tilbudet kan være planlagt i god tid før oppstart 1.1.2018

Vi har nå fått i gang et veldig bra tiltak for å utdanne nok sykepleiere til kommunens tjenester. Men hvordan er det med kompetanseheving i de andre tjenestene i kommunen? Det har vært mye støy rundt habilitering i år, og dette er en krevende tjeneste å arbeide innenfor.

Venstre mener at kommunen kan sørge for bedre tjenester innen habilitering gjennom et kompetansehevingsprogram for de som jobber med de svakeste i samfunnet. Vi vil derfor foreslå følgende til årsplanen; Lage en forpliktende plan for behov og gjennomføring som gir det kompetanseløftet som trengs for å heve kvaliteten i tjenesten. Med visjonen til pleie- og omsorg «Trivsel og kompetanse for våre ansatte», burde dette være et bra tiltak.

Det blir mye snakk om hva vi gjør når folk er blitt syke og hva vi gjør for å tilby dem tjenester da. Det beste hadde jo allikevel vært at folk ikke ble syk! Og det er jo noe vi alle vet, at det er mye rimeligere å forebygge enn å behandle.

Stortingsmelding 18 ifra klima- og miljødepartementet har følgende overskrift Friluftsliv -natur som kilde til helse og livskvalitet. Den vektlegger viktigheten av friluftsliv for god helse og har blant annet satt følgende nasjonal mål:

  • Stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle
  • Mer tilrettelegging
  • Naturen skal i økt grad brukes som læringsarena for barn og unge

Det gjøres mye bra i kommunen for å legge til rette for bruk av naturen; parkeringsplasser og tynning av skog, medlemskap i friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Stikk UT, men vi har fortsatt en del å gå på når det gjelder å stimulere til økt friluftsaktivitet. Derfor har Venstre forslått at kommunen melder seg inn i Stikk UT Bedrift til neste år. Mange bedrifter har hatt god nytte av dette. I Tidens Krav kunne man bl.annet lese om NEAS som har opplevd mange positive effekter etter at de ble med i Stikk ut bedrift deriblant en nedgang i sykefravær. Her har vi noe å hente. Også blir det opp til avdelingene hvordan de vil bruke denne muligheten, spør friluftsrådet Nordmøre og Romsdal om tips .

Distriktsmedisinsk senter (DMS) og lege- og helsesenteret er ikke i god stand lenger. Det er noe vi vet,og en rehabilitering har vært planlagt lenge, men lite har skjedd. Det er ikke plass til alle, barnevernet er i gamle Tico. Det er ikke tilfredsstillende ventilasjon. Det er så lytt at det er både ubehagelig for pasient, behandler og de som sitter på venterommet. De har sågar gått til det skritt å bygge om et handicap toalett til et kontor for at de ansatte skal ha et sted å sitte å jobbe. Og selv om de ansatte tar imot pasienter, deler de kontor. Er det en plass kontorlandskap ikke passer, må det være i helsesektoren.

Vi har så fine verdier i kommunen: respekt, ansvar og omsorg. Lever vi opp til disse verdiene? Det er vanskelig for meg å svare på av flere grunner. Er vi enige i hva vi legger i disse ordene og lever vi opp til dem?

Uansett mener jeg det er på kanten når de ansatte ikke har egnet kontor. Hvordan hadde du følt det om du ble plassert på toalettet? Ombygd ja, men dog. Er det respekt og omsorg vi viser de ansatte og fremtidige leietakere på det nye legesenteret når ting haler ut i tid og fremgangen i prosjektet stopper opp? Er det av omsorg at vi lar pasienter bruke behandlingsrom som har så dårlig lydisolasjon at de ikke føler seg bekvem. Hvordan blir det med taushetsplikten?

Er det ansvar vi viser når vi ikke har prioritert dette arbeidet?

Nå er det på høy tid at vi gjør noe. Det vil alltid komme mulige endringer og man kan ikke planlegge for et statisk bygg. (flere tabber med for små bygg: u.skole og hoelsand b.hage). Jeg ser at flere parti snakker om å få dialysemaskin til distriktsmedisinsk senter, men hvor skal den være? Hvordan kan vi jobbe for å utvide distriktmedisinsenteret når vi ikke en gang i dag har tilfredsstillende lokaler for de tjenestene som allerede er der?

Venstre vil derfor foreslå at Revidering av plan for rehabilitering og påbygging av lege- og helsesenter/distriktsmedisinsk senter igangsettes i løpet av første halvår 2017.

Og sånn på tampen slår det meg: Det må jo være en grunn til at det var et handicaptoalett der i utgangspunktet.

Og når vi snakker om respekt, ansvar, og omsorg så håper jeg at vi politikere tar disse verdien til oss. Viser respekt for hverandres meninger, tar ansvar og tør å si ifra når noe ikke er bra og viser omsorg for hverandre. For det er ikke alltid lett å være politiker og man kan fort oppleve ubehagelig oppmerksomhet som går på person og ikke sak. Da må vi ta vare på hverandre uavhengig av politisk standpunkt. God debatt!

 

-Maja Solli, Sunndal Venstre, 14.12.2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**