Til innhold
Sunndal - grønn, vill og vakker!

Sunndal

Vil du gjøre en innsats for demokrati og lokalsamfunn? Vi ser etter kandidater til kommune- og fylkestingsvalget 2023

Miljø

 • Oppvekst og kultur

  Det er viktig for framtida til Sunndal kommune at kommunen er en attraktiv kommune å bo i. Vi mener at for å oppfylle dette må man ha gode tilbud innen oppvekst og kultur.

  Sunndal Venstre vil:
  • Prioritere utbygging av ny sentrumsbarnehage. Sette av midler til forprosjektet i budsjett 2020.
  • Innføre rullerende barnehageopptak.
  • Arbeide for et inkluderende barnehage- og skolemiljø
  • Støtte lokal frivillighet og fremme samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige.
  • Gratis svømmehall til alle under 18 år
  • Kommunalt tilbud om babysvømming

 • Næring og samferdsel

  Vi Sunndal Venstre mener det er viktig for kommunens attraktivitet å legge til rette for et rikt og variert næringsliv med god konkurransekraft.

  Sunndal Venstre vil:
  • Gjeninnføre gründerpakken.
  • Økt satsing på et bærekraftig reiseliv med tiltak for å involvere riktig kompetanse.
  • Subsidierte tomter til gründere som etablerer reiselivsbedrift i Sunndal.
  • Arbeide for å beholde og utvikle flere kompetansearbeidsplasser.
  • Sikre god standard på kommunale veier, blant annet ved å etableres sykkel- og fotgjengerbru over Litjdalselva.
  • Jobbe mot en bærekraftig kommuneøkonomi

 • Miljø

  Venstre er ambisiøs i klimapolitikken, for å sikre en verden vi kan gi videre til våre etterkommere.

  Sunndal Venstre vil:
  • Videreutvikle sykkelkommunen Sunndal.
  • Etablere utstyrsbank på biblioteket som inkluderer utleie av el-sykler
  • Flere ladestasjoner
  • Styrke innsatsen innenfor energiøkonomisering blant annet ved å gjenopprette ENØK-fondet.
  • At fornyelsen av kommunens framkomstmiddel skal være grønn.
  • Ta vare på kulturlandskapet gjennom støtte til gårdsdrift.
  • Fremme biologisk mangfold gjennom verning av gjenværende våtmarksområde

 • Velferd

  I Venstre ønsker et varmt og raust samfunn som tar vare på de som trenger det - når de trenger det.

  Sunndal Venstre vil:
  • Etablere tjenesten rask psykiskhelse hjelp; psykologtilbud for voksne
  • rekruttere og utdanne flere sykepleiere og helsefagarbeidere.
  • etablere bedre dagtilbud for hjemmeboende eldre, blant annet med å innføre taxi for buss.
  • fortsette samarbeidet med friluftsrådet og stikk-ut prosjektet.
  • Jobbe for innføring av aktivitetskort til økonomisk vanskeligstilte barn og unge.