Årsmøte for Hordaland Venstre 2017

(Foto: Ole Bruseth)

Fylkesårsmøte for Hordaland Venstre holdes på Stord Hotell lørdag 11. og søndag 12. februar 2017.

På fylkesårsmøtet vil det behandles saker i samsvar med vedtektene. Se forslaget til saksliste nederst i artikkelen. Sentralt denne gangen står behandling av utkastet til stortingsvalgprogram. Andreutkastet finner du her.

Vi starter opp kl. 10:30 lørdag (registrering og lett servering fra 10:00) og slutter av søndag kl. 15:00.

Se detaljert program her (pdf) og nederst i denne saken.

Frist for innsending av forslag til vedtektsendringer var allerede 4. januar!

Frist for innsending av forslag til politiske uttalelser til fylkesårsmøtet, er satt til 1. februar.

Frist for innsending av endringsforslag fra lokallagene og sideorganisasjonene til stortingsvalgprogrammet er også 1. februar.

Ved innsending av endringsforslag/innspill til programmet må eget innspillsskjema på nett benyttes!

(OBS! Enkeltmedlemmer har tre muligheter: Enten sende inn endringsforslag til [email protected] innen 6. januar, ta sine endringsforslag opp på sitt lokallags årsmøte eller sende forslag inn direkte til programkomiteen via deres skjema på nett.)

Lokallagene og sideorganisasjonene må nå velge sine utsendinger til fylkesårsmøtet på sine årsmøter. Nærmere informasjon er sendt lokallagslederne. Påmelding innen. 26. januar.

Sakspapirene blir sendt til de påmeldte utsendingene senest 1 uke før møtet.

Hordaland Venstres delegasjon Landsmøtet 2015

Fylkesstyret sitt framlegg til Sakliste for årsmøtet 2017:

ÅM-1. Opning
ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste
ÅM-3. Godkjenning av program, namneopprop
ÅM-4. Godkjenning av forretningsorden
ÅM-5. Val av dirigentar, fullmaktsnemnd, redaksjonsnemnd for programmet, eventuell supplering av redaksjonsnemnd for fråsegner, referentar, teljekorps og signatarar
ÅM-6. Årsmøtetema: Det grøne skiftet
ÅM-7. Årsmelding og rekneskap 2016
ÅM-8. Fråsegner
ÅM-9. Vedtektsendringar
ÅM-10. Organisasjonsdebatt. Vedtak av plan for valarbeidet
ÅM-11. Vedtak av eventuell tilleggskontingent for 2018
ÅM-12. Vedtak av budsjett 2017
ÅM-13. Suppleringsval til fylkesstyret. Val av valnemnd og landsmøteutsendingar
ÅM-14. Handsaming av utkast til stortingsvalprogram
ÅM-15. Val av redaksjonsnemnd for neste årsmøte
ÅM-16. Arrangementsform komande fylkesårsmøter

Fylkestyret sitt framlegg til Program for fylkesårsmøtet:

LAURDAG:
10:00 Frammøte – registrering. Lett servering.
10:30 Kulturelt innslag
Helsing frå Stord sin ordførar, Harry Herstad
Helsing frå Stord Venstre
Opning ved leiar i Hordaland Venstre, Idun Bortne
Namneopprop
Godkjenning av innkalling, sakliste, program og forretningsorden
Val av dirigentar, fullmaktsnemnd, redaksjonsnemnd for program, referentar, teljekorps og signatarar.
Eventuell supplering av redaksjonsnemnd for fråsegner
11:00 Årsmelding og rekneskap 2016
Orientering om innkomne fråsegner
Vedtak av tal på fråsegner
Orientering om handsaming av stortingsvalprogrammet
12:00 Årsmøtetema: Det grøne skiftet innleiing ved stortingsrepresentant og nestleiar i Terje Breivik og leiar i Hordaland Venstre og andrekandidat Idun Bortne
12:30 Lunsj
13:30 Årsmøtetema: Det grøne skiftet – eksterne innleiarar
14:30 Stortingsval 2017 – Orientering frå valkampleiar Tallak Rundholt og kampanjerådgjevar Frode Fjeldstad
15.30 Organisasjonsdebatt
Vedtektsendringar
Vedtak av arrangementsform for komande årsmøter
Vedtak av budsjett 2017 og eventuell tilleggskontingent for 2018.
Vedtak av plan for valarbeidet
16:15 Kaffipause med kakeservering
16:30 Fråsegner
17:30 Suppleringsval til fylkesstyret. Val av landsmøteutsendingar. Val av valnemnd.
18:00 Handsaming av utkast til stortingsvalprogram
Innleiing ved Terje Breivik, leiar av programkomiteen.
Innleiingar frå gruppeleiar og sideorganisasjonar.
Parallellsesjonar: Debatt om 2 kapittel: 2*20 minuttar:
Gruppe 1: Kapittel: 1 og 2
Gruppe 2: Kapittel 3 og 4
Gruppe 3: Kapittel 10 og 12
19:15 Slutt
20:15 Festmiddag

SØNDAG:
09:30 Fråsegner
10:00 Val av redaksjonsnemnd for fråsegner for neste årsmøte
10:15 Kulturelt innslag
10:30 Handsaming av utkast til stortingsvalprogram fortset
Parallellsesjonar: Debatt om 5 kapittel: 5*20 minuttar:
Gruppe 1: Kapittel: 11, 13, 14, 15 og 16
Gruppe 2: Kapittel 5, 6, 7, 8 og 9
Gruppe 3: Kapittel 17, 18, 19, 20 og 21
12:15 Lunsj
13:00 Handsaming av programmet fortset – VEDTAK
15:00 Slutt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**