Med viten og vilje

Kommunestyregruppa, sammen med leder i Grimstad Venstre, Foto: Grimstad Venstre

Her er innlegget som er å lese på agderposten.no og gat.no i dag. Det er ført i tastaturet av en samlet kommunestyregruppe: Arnt Gunnar Tønnessen, Arne Kristian Ekra og Anna Elise Svennevig.

«Kommunens folkevalgte skal ivareta innbyggernes behov, forvalte fellesskapets penger, og fremfor alt ivareta tilliten innbyggerne har gitt de folkevalgte og administrative ledere på en måte som gjør innbyggerne og ansatte stolte av kommunen sin. Kommunestyret beklager at Grimstad kommune i helsekjøpsaken ikke har levd opp til de forventninger som kommunens innbyggere skal ha til kommunen. Samtidig beklager vi påkjenningen denne saken har påført de mange dyktige medarbeiderne som hver dag leverer gode tjenester til kommunens innbyggere.»

Teksten over ønsker Venstre skal innlede kommunestyrets vedtak i saken om granskingen av helsekjøpene når saken skal opp 30. januar. Deretter har vi en rekke forslag til underpunkter. Viktigst av alt er at vi ikke kan si oss fornøyd med det vi vet pr i dag.

Derfor vil vi stemme for at granskingen skal gjenåpnes. Å si seg fornøyd med det vi vet nå, er ikke holdbart. La oss kort gi tre årsaker til at vi trenger å vite mer.

• Grimstad kommune har brukt ca 450 000 kroner på granskningen. Det er ikke dokumentert at det har skjedd noe kriminelt, men det kan heller ikke avvises. Mistanken om at noe ikke bare skyldes «villfarelser», er ikke borte med rapporten som foreligger. Å bringe en klarhet i dette, er en forpliktelse kommunestyret har – overfor alle parter.

• For mange uavklarte spørsmål setter hele organisasjonen i en uheldig og vanskelig situasjon. Nye ting har dukket opp og fler vil kunne komme. Noen mener at det er ikke behov for å avklare roller til ledere som har skiftet jobb eller sluttet. Det er det – også fordi det ikke er riktig at det skal fortsette å henge en mistenksomhetens sky over dem. Rådmannen får en vanskelig oppgave når hun internt skal rydde opp. Hvem skal hun henvende seg til / konfrontere ? Rådmannen må få et godt grunnlag til å gjøre et grundig arbeid for å sikre seg mot tilsvarende i fremtiden. Det får ikke rådmannen dersom det hefter stor usikkerhet om fakta, eller stadig vekk kommer opp nye forhold – slik det har gjort hittil.

• På mange måter er det verste ved BDO-rapporten at den viser at de involverte ikke husker noe, at avtaler mangler og at arkiveringen har vært elendig. Derfor er fortsatt mye uavklart. En profesjonell gjennomgang av e-poster vil kunne fremskaffe viktige opplysninger – og kanskje også hjelpe noen til å huske.

Så vil vi videre ha med kommunestyret med på følgende vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart starte arbeidet med å lage retningslinjer for antikorrupsjonsarbeidet i Grimstad kommune. Retningslinjene utarbeides i tråd med anbefalingene fra Transparency International Norge (TIN), og legges frem for kommunestyret til politisk behandling april 2017.

Vi er helt avhengig av å gjennoppbygge tilliten til Grimstad kommune

Dette må gjøres fordi: Vi er helt avhengig av å gjennoppbygge tilliten til Grimstad kommune. Kommunen er medlem av TIN og bør leve opp til de anbefalinger de gir, og dra nytte av den ekspertisen de sitter med. Dette er også et spørsmål som Venstre tok opp allerede våren 2016

Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart starte arbeidet med å sikre et godt åpent og trygt ytringsklima i hele organisasjonen. Saken legges frem for kommunestyret til orientering februar 2017.

Dette må gjøres fordi: Det er avdekket eksempel på at det er dårlig ytringsklima i kommunen, og at de som ytrer seg blir dårlig ivaretatt. At dette er et problem bekreftes i ettertid fra flere hold i organisasjonen. Det må taes tak i, og kommunestyret må vite hva som gjøres for å rette på dette.

Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart starte arbeidet med regelverk og retningslinjer for varsling, og opplegg for å sikre rettigheter og ivareta varslere. Regelverket legges frem for politisk behandling april 2017.

Dette må gjøres fordi: Grimstad kommune ikke har et slikt regelverk pr i dag. Det er lovpålagt.

Kommunestyret ber våren 2017 om en sak hvor måten kommunen har organisert sitt tilsyn med egen virksomhet blir belyst.

Dette må gjøres fordi: Ulovlighetene knyttet til helsekjøpene har pågått i flere år uten at kommunens egne kontrollorganer har avdekket dette. I et notat frikjenner revisjonen seg selv for ansvar i forhold til dette. Om det stemmer er det noe feil med måten vi fører tilsyn med egen virksomhet, og vi må se på hvordan dette er organisert.

Kommunestyret ber rådmannen våren 2017 forberede en sak hvor en åpner for å fremme regresskrav overfor leverandør på hele, eller deler av beløpet, for tjenester man har betalt for, men som ikke er levert. Slik det er dokumentert i BDO sin rapport.

Dette må gjøres fordi: Grimstad kommune har betalt ut over 1,5 millioner for en tjeneste som ikke ble levert. Dette basert på et opplegg hvor det ikke finnes avtaler, og der pårørende mener tilbudet aldri ble organisert i tråd med forutsetningene. I tillegg er det avdekket, at kommunen etter at avtalen ble sagt opp, har betalt ut over 500.000 til leverandøren, og at en har fakturert og betalt for dager hvor ansatte hos leverandøren har hatt fri.

Kommunestyret ber rådmannen si opp rammeavtaler inngått i 2016, og iverksette en ny åpen konkurranse i tråd med regelverket.

Dette må gjøres fordi: BDO slår fast at rammeavtalene ikke er i tråd med lovverket. Dette handler om å gjenreise tillit.

Disse punktene har vi sendt over til alle de politiske partiene for å prøve å samle bredest mulig støtte for innholdet. Vi vil gjerne diskutere alt av forslag, og er helt åpne for at andre partier kan ha gode innspill og forslag til endringer, men vi står helt fast på at det må ytterligere gransking til for å få de svarene vi trenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**