Erkjenn utfordringene – gjør noe med det!

Brita Kleven Thorsvik, Foto: Ole Alexander Kirknes

Det stormer rundt eldreomsorgen i Verdal for tiden. Det har vært flere oppslag om eldre og pårørende som opplever at de ikke får den hjelpen de har behov for. Administrasjonen presiserer at alt som skjer er i samsvar med politiske vedtak og er faglig forsvarlig – og er lite villige til å lytte til innbyggerne og det politiske mindretallet.

Til tross for mye berettiget støy er det viktig å få fram at det drives mye god eldreomsorg i Verdal og det er mange dyktige ansatte som står på hver dag for å kunne gi best mulig omsorg. Men slik situasjonen er blitt er det dessverre også ansatte som er fortvilet over situasjonen.

I neste kommunestyret må ordføreren svare på en interpellasjon om bruk av ledige lokaler på Ørmelen Bo- og Helsetun, inntil nye heldøgns omsorgsboliger står ferdige.

Begrunnelsen for at saken reises: Kommunestyret har lagt ned 24 institusjonsplasser på Ørmelen Bo- og Helsetun, for å gi rom for 43 nye heldøgns omsorgsboliger i samme lokaler og i nybygg. Disse boligene skulle stå ferdige i 2018. Nå blir dette ikke noe av, i stedet skal det bygges et helsehus på ei helt anna tom og pr i dag vet vi ikke når nye omsorgsplasser er innflyttingsklare.

Omleggingen av eldreomsorgen hvor vi både skal ha institusjonsplasser og en sterk økning av heldøgns omsorgsboliger, har det vært stor oppslutning om. Det er IKKE det saken gjelder. Uro og bekymring gjelder tida fram til nye heldøgns omsorgsboliger står ferdige.

Antall eldre over 80 år øker fra 2016 og til 2020. Fram til 2030 er det forventet bortimot en fordobling fra i dag. Samtidig er det viktig å ta med at det er en stor økning i aldersgruppen 67 – 79 år på ca. 250 personer fram til 2020. Også i denne gruppen vil det være personer som trenger omfattende helsehjelp, selv om vi ser mest på gruppen over 80 år når hjelpetiltak planlegges.

Ørmelen Bo- og helsetun inngår ikke i de nye planene om et helsehus. Jeg mener derfor at vi skal utrede mulighetene for omgjøring av de ledige lokalene til heldøgns omsorgsboliger, og ta de i bruk så snart som mulig. De som bor i omsorgsboliger får vedtak om helsehjelp på samme måte som de får i den boligen de flytter fra. Den vesentligste endringen for pasient og pårørende derimot, er den tryggheten som en heldøgns omsorgsplass vil gi.

Det er for lenge å vente på flere heldøgns omsorgsplasser i Verdal til et nytt stort helsehus står ferdig om noen år. Det hjelper ikke med bedre kommunikasjon og bedre informasjon til innbyggeren slik det blir sagt. Det er ikke der skoen trykker. Det som trengs derimot er både vilje til å finne løsninger – og vilje til handling, slik at de som i dag og i flere år framover har behov for heldøgns omsorg, får et tilfredsstillende tilbud i vår kommune.

Vi har tomme lokaler – bruk dem!

Verdal, 20.01.2017 Brita Kleven Thorsvik, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**