Fullfinansiering av Harstadpakken

Harstad
nettfoto.no, nettfoto.no

Harstadpakken er tidenes største samferdselsinvestering i Harstad. Samarbeidspartiene Ap, V, KrF og SP gjør i denne kronikken rede for både hvorfor det er viktig å bygge hele Harstadpakken, og omtaler samtidig også en realistisk finansieringsplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Harstadpakken er tidenes største samferdselsinvestering i Harstad. Målsetningen er et transportsystem som bedre binder sammen bebyggelse og virksomheter, som gir et godt bomiljø – og med tiltak for alle trafikantgrupper. Konkret betyr dette oppgradering av vei, etablering av rundkjøringer, tilrettelegging for bedre kollektivtrafikk og nye gang/sykkelveier. Harstadpakken har også som mål å redusere andelen reiser som gjøres med bil og også redusere gjennomgangstrafikk i sentrum.

Den beregnede kostnaden for prosjektene som utgjør Harstadpakken var i sin tid 1,55 mrd kroner. Når flere av prosjektene nå er ferdig planlagte, igangsatte og fullførte er det tydelig at prosjektene sammenlagt vil bli betydelig dyrere; med total kostnad 2,62 mrd kroner inkl sikkerhetsmargin. Bakgrunnen for kostnadsøkningen er kjent og sammensatt; revisjon av reguleringsplaner med mer omfattende løsninger for gående og syklende, økt trafikk i kryss/rundkjøringer med konsekvens i form av justerte løsninger, endrede krav i håndbøker, nye krav til universell utforming, økte kostnader til grunnerverv og uforutsett markedssituasjon.

Til tross for økte kostnader er det Samarbeidspartienes klare målsetning å fullføre hele Harstadpakken. Det er kun i sin helhet at Harstadpakken kan innfri sine målsetninger. Det er imidlertid viktig for Samarbeidspartiene å oppnå dette gjennom en finansieringsløsning hvor både stat, fylke og kommune bidrar, slik at belastningen for innbyggerne selv blir så lav som mulig.

Det er nå lagt fram for politisk behandling en finansieringsmodell som ivaretar nettopp dette utgangspunktet. Tilfeldigvis får vi også nå et statlig ønske om standardisering av rabatter på tvers av ulike bomringer, som gjennom økt rabatt ved bruk av brikke til 20% krever noe økning i taksten for å da sikre tilsvarende inntekt. I forslaget planlegges det utover tilleggsfinansiering fra stat, fylke og kommune også bidrag gjennom redusert teknisk renteberegning. Det foreslås også å forlenge innkrevingstida med fem nye år. Og til sist er det også innbyggerne som må bidra gjennom økt betaling i bomringen. For å oppnå en fullfinansiering av Harstadpakken kreves det en økning til 16 kr per passering; som inklusiv rabatt medfører en økning fra 10,80 kr til 12,80 kr per passering. Maksprisen stiger med det til 1024 kr. Maks månedstak er planlagt økt fra 60 til 80 passeringer, med også den viten at færre enn før vil oppnå makstaket og da ikke nødvendigvis faktureres makskostnad. På den måten er bilistens andel av pakken uendret, og det planlegges en like stor statlig, fylkeskommunal og kommunal andel som tidligere gjennom tilførsel av friske midler.

Gjennom målrettet innsats og god dialog med veimyndighetene, Regjering, Storting og Fylkesting ønsker Samarbeidspartiene å arbeide for denne felles omforente løsningen for finansiering. Vi oppfatter det å være en realistisk finansieringsmodell.

Samtidig som vi sikrer finansiering og gjennomføring av hele Harstadpakken har vi gjort grep for en enda større politisk styring fremover. Harstadpakken vil jevnlig rapportere til Kommunestyret, vi vil kreve mer tall på bordet i reguleringsplansaker, og vi som politikere kan med det ha handa enda tyngre på rattet.

Harstadpakken ble dyrere enn først antatt, men helheten i Harstadpakken må fullføres for at vi skal oppnå målene vi som by har satt oss. Dette klarer vi gjennom alles bidrag inn til vår bys største samferdselssatsning.

Kari-Anne Opsal (gruppeleder Arbeiderpartiet), Sigrid Ina Simonsen (lokallagsleder Harstad Arbeiderparti), Jan Fjellstad (gruppeleder Venstre), Even Aronsen (fung.lokallagsleder Harstad Venstre), Per Pedersen (gruppeleder og lokallagsleder Kristelig Folkeparti), Noralf Leitring (gruppeleder Senterpartiet) og Alf Fagerland (lokallagsleder Senterpartiet).

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**