Politisk regnskap Mandal Venstre for 2016

Politisk regnskap Mandal Venstre for 2016

Januar: Sigurd Bjørn hadde et større oppslag i Lindesnes ang. statlig vern av Furulunden.

Sigurd Bjørn hadde Merknad til høring: Reguleringsbestemmelser for Områderegulering for Landebukta boligfelt med MDG ang. Ålegresset og utbygging i Landekilen.

Venstre hadde en rekke innspill til høringen for forslag til felles likestillings- og diskriminerings lov. Fikk gjennomslag for alle.

Februar: Ingvild er med på aksjon for tryggere skolevei, med påfølgende oppslag i Lindesnes. Ingvild hadde også innlegg sammen med H og SP om budsjettet.

Mars: Etter press fra Venstre ble sak 4/16«VURDERING AV UTVIDET VERN AV FURULUNDEN» Fremmet for Planutvalget den 9.mars. saken resulterte dessverre bare i et forslag om ny reguleringsplan for Furulunden. Denne er siden bare blitt nedprioritert!

 

Venstre markerte seg i diskusjonen rundt kjøttfri dag, og foreslo kjøttfri møtemat for drifts- og bystyret. Fikk tilslutt gjennomslag for hvert femte møte.

Stein hadde innlegg om bosetting av flyktninger i Mandal.

Mai: Sigurd Bjørn holdt appell mot regjeringens asylinnstramninger.

Sigurd Bjørn var på nytt i avisa i anledning strandryddedagen. Han anmodet flere om å bli med, og viste til at det var godt forenelig med Venstres politikk ellers.

Ingvild besøkte div representanter på Stortinget med bla. Kirkeverge og Biskop ang. Mandal Kirkes tilstand.

Venstre kjempet i bystyret for at Klima og energigruppen fikk det mandatet de ønsket.

Juni/Juli: Ingvild var fungerende ordfører fra 20.06-11.07. Ingvild hadde møte med Stortingsrepresentantene på Agder-benken for Høyre ang. Mandal Kirkes tilstand. Hun hadde også oppslag med Rådmannen ang Mandals gode plassering på kommunebarometeret. Mv.

August: Ingvild avsluttet kick off om Heltidskultur.

September: Ingvild svarte på anti-feministisk innlegg i Lindesnes,

Venstre kjempet for elbilenes fordeler videreføres i kommunen, samt at flykninger kan bosette seg selv uten å miste rettigheter.

Oktober: Kristian hadde oppslag i Lindesnes om problemene med kunstgress. Ingvild deltok i debatt arrangert av Utdanningsforbundet.

November: Sigurd Bjørn og Unn, og delvis Ingvild deltok i budsjettforhandlingene med H, SP og Frp. Vi fikk gjennomslag for blant annet å verne mot kutt på konkrete arbeidsplasser. Vi var også en garantist for at bevillingen til Oppvekst bestod og Helse og Omsorg økte fra 2016, samt at næringseiendommer er unntatt skatten. Videre sørget Venstre for at det ble lagt inn midler til Heltids-prosjektet. Det ble også lagt inn anmodning om å ikke bruke kunstgress i forslagets verbaldel. Venstre var også hoved pådriver for økt bevilging til Risøbank IKS.

Sigurd Bjørn tok kontakt med Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn for å formidle et protestbrev om pelsdyroppdrett fra to unge skolejenter. Positiv tilbakemelding.

Stein hadde innlegg om eiendomsskatt på næringseiendom i Lindesnes. Han hadde også innlegg om HEF og lokaler i forb. med livsløps seremonier.

Venstre foreslo at HEF og andre livssynssamfunn ble unntatt leie av Buen ved et visst antall deltakere. Saken ble igjen utsatt.

Desember:

Kristian og Ingvild hadde oppslag i Fvn ang. flomfaren i Mandal. Oppslaget genererte også behovet for leserinnlegg fra Ingvild som svar til MDG`s etterfølgende kritikk.

Budsjettet til V, H, FrP og SP ble vedtatt.

Ingvild besøkte sammen med ordfører i Mandal og Marnardal, rådmann i Marnardal og Abdiassis leder for kommunalkomiteen for å snakke om fremtiden til Nye Lindesnes.

Ingvild hadde innlegg i fvn ang. ett Agder.

Januar: Stein Inge hadde oppslag i Lindesnes om ønsket om mindre trafikk i Bryggegata i sammenheng med SAM-utvalgets behandling av saken.

De politiske kravene etter valget 2015:

 1. Eiendomsskatten tas ikke bort før det er enighet om at det er forsvarlig
 2. Eiendomsskatten brukes ikke i drift.
 3. Verk og bruk skjermes fra skatten.
 4. Bunnfradrag
 5. Ingen kutt i oppvekst og skole. Eventuelle innsparinger ved effektivisering går inn i samme sektor.
 6. Tidlig innsats – barnehage + 1+2 klasse
 7. Vern av Furulunden
 8. De 5 mill som er satt av til sykkelvei, brukes til dette.
 9. Vi tar i mot antallet flyktninger vi blir bedt om fra imdi
 10. Rekkefølgekravene på Furulunden Skole sees på.
 11. Plass i Havnestyret.
 12. Varaordfører.
 13. Lærlingekrav i anbudsrunder.
 14. Initiativ for etisk handel.
 15. Spesialpedagog i barnehager og 1.- og 2.klasse.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**