Uttalelse: Sosialhjelp til barnevernsungdom etter fylte 18 år

E.Rotihaug

Rogaland Venstre vil at barnevernsungdom som har fylt 18 år skal få en god start på voksenlivet. Derfor bør regelverket for sosialhjelp gjennomgås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Sosialhjelp er velferdsstatens økonomiske sikkerhetsnett. Den skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold.

I «Lov om sosiale tjenester i NAV § 18» heter det:

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse, og loven har ingen bestemmelser om stønadsnivået. Alle søkere har krav på en individuell vurdering av sitt behov for hjelp.

Sosialhjelp skal være en subsidiær ytelse. Dette innebærer at den enkelte først må utnytte alle andre muligheter før sosialhjelp ytes, for eksempel gjennom arbeid, trygd, arv eller bankinnskudd. Sosialtjenesten kan også kreve at søker selger eiendeler av en viss verdi dersom disse ikke er nødvendige for søkerens livsopphold.

Gjeldende praksis er derved at heller ikke ungdom mellom 18 og 23 år som fortsatt er i et barnevernstiltak, kan få økonomisk sosialhjelp til eksempelvis livsopphold, bolig og strøm, før egne oppsparte midler, gjennom eksempelvis konfirmasjonspenger, gaver eller arv, er brukt.

Uheldig forfordeling
For ungdommer som av ulike grunner ikke kan forsørge seg selv, som ikke har familie/slekt som kan tre støttende til, som gjennom kortere eller lengre tid har vært tilknyttet barnevernet, vil det uten disse midlene være svært vanskelig å kunne skaffe seg egen bolig, ta sertifikat m.m. Spesielt vil nye krav til egenkapital og nye lånebetingelser ved kjøp av egen bolig forfordele denne gruppen ungdom på en svært uheldig måte.

Dette er ungdommer som samfunnet forventer skal kunne stå på egne ben uten den støtten som øvrige ungdommer i samfunnet har. Midlene kan gi dem mulighet til en god start på livet som voksen. De vil ha større mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet, de vil kunne ta sertifikat som for mange vil gi mulighet for arbeid, og de vil kunne ha en økonomisk buffer ved studieoppstart.

Utjevnende effekt
Det vil ha en utjevnende effekt å kunne gi disse ungdommene en mulighet til selv å forvalte midlene positivt, også sett i forhold til ungdommer som har hatt en oppvekst i egen familie. Det vil også gi dem en mulighet for å klare seg økonomisk selvstendig. Det hviler stor grad av verdighet i en slik mulighet.

Det er behov for en gjennomgang av regelverket på dette området.

Rogaland Venstre vil i første omgang arbeide for et det etableres et toårig pilotprosjekt i vårt fylke. Ungdom som er under tiltak av barnevernet eller som er i en organisert form for ettervernstiltak, skal kunne spare, forvalte og disponere egne oppsparte midler etter fylte 18 år, uten at midlene først skal måtte avkortes og/eller brukes til livsopphold.

Vedtatt på Rogaland Venstres årsmøte 4.-5. februar 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**