Venstre vil ha levande landbruk i heile landet

Fylkesårsmøte 2017, Suldal Venstre
Venstre vil ha landbruk i hele landet.
Suldal Venstre, Lund Venstre, Tysvær Venstre og Randaberg Venstre stod bak resolusjonsforslaget som fekk fleirtal på fylkesårsmøte til Rogaland Venstre i helga.

I uttalen heiter det;
Rogaland Venstre mener det må legges til rette for et landbruk i hele landet. Distriktsprofilen må opprettholdes. Jordbruket må fremdeles skjermes mot konkurranse fra andre land, ved for eksempel et sterkt tollvern. Det vil fremdeles være behov for offentlige reguleringer og tilskudd gjennom jordbruksavtalen.

Rogaland Venstre vil gi landbruket nye muligheter til utvikling. Landbrukspolitikken bør ta utgangspunkt i bonden som selvstendig næringsdrivende. Fremtidens landbrukspolitikk må utformes slik at hver enkelt bonde får større handlingsrom og økt frihet med økonomisk trygghet i bunn. Venstre vil ha en fremtidsrettet landbrukspolitikk med gode tilskuddsordninger kombinert med forenklinger.

Rogaland Venstre ønsker en gjennomgang av landbrukets omfattende regelverk med sikte på en modernisering, færre skjemaer, enklere retningslinjer og gradvis justering av markedsreguleringer. Unødvendig byråkrati og regelverk som vanskeliggjør bondens hverdag skal fjernes.

Jordvern er en forutsetning for at våre etterkommere skal få muligheten til å produsere egen mat på egen jord. Venstre vil derfor styrke jordvernet for å sikre vern mot irreversible endringer av spesielt verdifull produktiv landbruksjord. Venstre vil at jord som omdisponeres til utbyggingsformål i størst mulig grad skal erstattes med nytt oppdyrka areal med samme produksjonsverdi.

Rogaland Venstre vil understreke følgende:
– Importvernet må opprettholdes
– Hovedtrekkene i markedsreguleringen må opprettholdes, gjennom samvirkebasert markedsregulering
– Tilskuddene over jordbruksavtalen må opprettholdes, men vi er åpne for forenklinger
– Produksjonsregionene for melk bør i hovedsak opprettholdes som i dag
– Økt tilskudd til beitebruk bør ikke gå på bekostning av tilskudd til innmarksbeite
– Selvforsyningsgraden må opprettholdes
– Matvareberedskapen i krisetider må styrkes
– Avløsertilskuddet må opprettholdes
– Tildligpensjonsordningen må opprettholdes
– Bremse utviklingen av større bruk. Økte melkekvoter til 900 000 liter er feil utvikling av distriktslandbruket
– Styrke nabobruks mulighet for å søke tilleggsjord ved gårdssalg der det er naturlig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**