Uttalelse: Jordvern er et nasjonalt ansvar

Foto: Dag Nordbotten Kristoffersen

Uttalelse fra Nordland Venstres årsmøte:

Dyrkbar jord er en viktig nasjonal og begrenset ressurs. Prosessen for dannelse av god matjord tar lang til og nedbygging av matjord er i all hovedsak en irreversibel prosess. Derfor har jordvern stor betydning i Norge og må forsterkes. Bare tre prosent av Norges areal er jordbruksareal. Stadig forsvinner jordbruksland til fordel for nye boliger, veier og industri.

Matjord er næringsareal. Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Ved omdisponering av matjord bør det kreves nydyrking av det dobbelte arealet innen samme klimatiske og topografiske område. Videre må matjordlaget fra omdisponerte områder tilbakeføres til matproduksjon.

I følge Kostra-tall ble 55.950 dekar dyrket jord omdisponert til andre formål enn landbruk i tidsromet 2007-2014. 2784 dekar av dette arealet var i Nordland.

Norge har svært lite dyrkbar jord i reserve. Jordvern innebærer derfor å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat og ikke blir omdisponert til andre formål. Det er særdeles viktig å etablere og utrede tiltak for å styrke vernet av dyrket mark. Vern av matjord er et nasjonalt ansvar. Dyrkbar jord som fortsatt kan produsere mat og biomasse er grunnlag for framtidas verdiskapning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**