Venstre krever et kompetanseløft i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Foto: colourbox.com

Politisk uttalelse Nord- og Sør-Trøndelag Venstre

Samhandlingsreformen ble iverksatt for vel 4 år siden for å få et bedre og et mer helhetlig tilbud i helse- og omsorgstjenesten.

I mange kommuner debatteres helse- og omsorgstilbudet heftig, og det er mangel på ressurser. Gjennomsnittsalderen i befolkningen øker, og i tillegg må kommunene i dag håndtere alvorlige diagnoser som kreft, rusbehandling og alvorlige psykiske lidelser. Det er nå færre sengeplasser for disse lidelsene i syke

husene.

Venstre vil at pasienter skal klare seg i sine egne hjem så langt som mulig, men i denne debatten må vi også huske at døgnet har 24 timer, og i en del tilfeller trengs det trygge omsorgs- og pleietilbud som ikke kan gis i egne hjem. Hensynet til brukerne og de pårørende må telle mer i prioriteringene enn de økonomiske forholdene.

Hverdagsrehabilitering meg utgangspunkt i egne hjem og innføring av velferdsteknologi er trukket inn i denne debatten.

Psykisk helse

Aktiv og god hverdagsrehabilitering, behandling og oppfølging av alvorlig lidelser og bruk av velferdsteknologi krever at både bruker, pårørende aller mest pleie- og omsorgspersonalet har den nødvendige kompetanse til å gjennomføre og følge dette opp.

Venstre ser derfor et stort behov for å øke kompetansen i helse- og omsorgssektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**