Barn og ungdom i Nordland fortjener en trygg oppvekst

F.v. Anja Johansen, leder i Nordland Venstre; Ida Gudding Johnsen, stortingskandidat for Nordland Venstre; Vilde Sofie Nohr, Nordland , Foto: Simen I. Vangen

Hurra for Den internasjonale kvinnedagen! I anledning dagen ønsker vi, tre kvinner blant Nordland Venstres listetopper til høstens stortingsvalg, å løfte fram det vi mener burde være en mye mer omtalt sak: den høye andelen seksuelle overgrep i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Politiet i Nordland la i januar fram kriminalitetsbildet for fylket. I 2016 hadde Nordland politidistrikt en økning på drøyt 50 % i antall saker som gjelder seksuelle overgrep. Særlig antallet voldtekter av barn per 1.000 innbyggere ligger høyt sammenlikna med andre politidistrikt. Tallet har økt de siste årene.

Den gode nyheten er at det ser ut til at anmeldelsestilbøyeligheten øker på området. Politirapporten forklarer dette med at det «kan ha sammenheng med at Nordland politidistrikt har hatt et sterkere fokus og en mer samordnet innsats mot bekjempelse av seksuelle overgrep i samfunnet.» Samtidig mener både politi- og helsemyndigheter at mørketallene fortsatt er store, og uansett er ethvert overgrep mot noen ett for mye. Vi kan ikke ha det sånn. Kroppen er din, og ingen andre har rett til å bestemme over eller utnytte kroppen din. Det er grusomt og nesten uforståelig at vi fortsatt, etter år med innsats for å forebygge og avdekke seksualisert vold, fortsatt må minne samfunnet på at nei er nei, og at overgrep kan påføre den voldsutsatte livslang skade og er ulovlig.

Barn og ungdom fortjener en trygg oppvekst i Nordland. Derfor må kommunene i Nordland ta saken på alvor og komme med tiltak for hvordan de skal sikre at det varsles om alle overgrep, hvordan de planlegger å få ned antall overgrep og hvordan disse tiltakene skal følges opp. Kommunestyret, som øverste myndighet, har ansvaret for arenaer hvor overgrep kan forebygges og avdekkes. Alle kommuner trenger handlingsplaner mot seksuelle overgrep, samt å øke kompetansen på kropp, seksualitet og overgrep i den delen av tjenesteapparatet som gir tilbud til barn og unge.
Vi i Nordland Venstre ønsker undervisning om seksualitet og grensesetting allerede fra barnehagen av. Å lære barn grensesetting i forhold til egen kropp er viktig for å forebygge at overgrep skjer, og at de fortsetter. Det er også viktig at alle tjenester som er rettet mot barn jobber og snakker sammen. I tillegg må rettssikkerheten til barn og ungdom som har vært utsatt for overgrep styrkes.

Selv om Nordland dessverre ligger høyt på statistikken over overgrepssaker i landet, er det selvsagt ikke bare her overgrep skjer. Kripos har varslet at det er en generell økning av overgrep mot barn i hele landet. Det skjer flere overgrep, men samtidig har terskelen for å melde fra om overgrep blitt mindre, noe som kan være en av grunnene til økningen i overgrepssaker. Det er positivt at flere melder ifra, men vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder å forebygge og avdekke overgrep mot barn. Ofte er det sånn at barnet føler sterk lojalitet til eller angst for overgriperen, og vil anstrenge seg for å holde overgrepet skjult. Det sies om vold, også seksualisert vold, mot barn at du ser det ikke før du tror det. At noen får seg til å misbruke barn er svært vanskelig å ta inn for mange av oss. Likevel er det de ansatte i barnehagene, skolene og helsevesenet som må bli flinkere til å varsle. Ledere i idrettslag og andre som møter barn under fritidsaktiviteter har også et spesielt ansvar for å ha tiltaksplaner og oppfølgingsrutiner på plass. Vi alle, som naboer og medmennesker, har et ansvar for å si ifra hvis vi ser noe som er galt.

Ida G. Johnsen, Anja Johansen og Vilde Sofie Nohr, kandidater for Nordland Venstre ved høstens stortingsvalg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**