Sola Venstre ønsker ikke endring i regelverket om bruk av vannscooter

Sømmevågen

Utvalg for plan og miljø skal på onsdag uttale seg om Klima- og miljøverndepartementet høringsforslag om oppheving av forskrift om bruk av vannscooter og lignende.

Rådmannen har innstilt på følgende vedtak

Sola kommune støtter forslaget fra Klima- og miljøverndepartmentet om å oppheve forskrift om bruk av vannscooter og lignende.

Dersom forskriften oppheves, bes rådmannen fremme sak om forslag til lokal forskrift som regulerer bruk av fartøy til sjøs (spesielt med hensyn på fart og forbudssoner) og som tar hensyn til bolig/hyttebebyggelse, friluftsliv, natur og miljø.

Sola Venstre ønsker ikke endring i regelverket

Sola Venstre har følgende uttalelse til Klima- og Miljødepartementets forslag om å oppheve forskrift om bruk av vannscooter:

1. Sola kommune er enig i Klima- og miljødepartementets vurdering om at oppheving av vannscooterforskriften vil gi økt salg og økt bruk av vannscootere. På bakgrunn av evalueringsrapporten utført av Vista Analyse og ut fra hensynet til de store naturvern-, båtlivs- og friluftslivsinteressene i vårt område, mener Sola kommune det ikke er ønskelig med en økning i vannscooteraktiviteten. Det er derfor heller ikke ønskelig å endre regelverket i en retning som kan gi en slik økning.

Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på grunn av høy fart og mye støy. Forslaget om oppheving av forskriften, vil øke konflikten ytterligere, blant annet på grunn av mer trafikk nær land. Dette vil fortrenge myke brukere av sjøen, som dykkere/fridykkere, padlere, badende og seilere med flere. Dette vil også gi flere ulykker, og redusere rekreasjonsverdien for de som oppholder seg ved kysten, langs vann og vassdrag.

Mer vannscootertrafikk med høy fart, særlig nær land, vil også øke konflikten mellom menneskelig aktivitet og dyre- og fuglelivet. Hver tredje fugleart står på rødlista, som betyr at de kan forsvinne fra Norge. Vannscooter representerer en ny tilleggsbelastning for allerede hardt prøvede sjøfuglbestander.

2. Sola kommune vurderer det som mest formålstjenlig med et mest mulig felles regelverk for vannscootere i form av en sentralforskrift. Dagens vannscooterforskrift kan være utgangspunkt for et slikt regelverk, men det vil være nødvendig å løse de påviste utfordringene med hensyn til sikkerhet for brukerne, kontroll/håndheving og brukervennlighet.

Sola kommune vil anbefale at det i tillegg til at alle vannscooterførere født etter 1980 skal kunne framvise båtførerbevis, utredes om vannscooterførere på grunn av fartøyets store motorytelse skal ha en høyere alder eller kunne kreves spesifikke kvalifikasjoner, tilsvarende som for tung motorsykkel.
3. God informasjon vil være helt sentralt for å bedre forståelsen av regelverket.

4. Hvis det er deler av kysten hvor vannscooterproblematiken er lite relevant, bør dette håndteres gjennom f. eks. unntaksordning fra det generelle regelverket.

5. Klima- og miljødepartementet oppfordres til å arbeide videre med å justere den sentrale vannscooterforskriften på dette grunnlaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**