Harstad Venstre om frivillighetsstrategien

Anita Mikalsen, medlem av helse- og omsorgsutvalget., Foto: Elise Jenssen

Harstad Venstre ser frivillighet som en viktig faktor i hvordan vi skal videreutvikle velferdssamfunnet. I anledning høringsrunden for Frivillighetsstrategi for Harstad kommune hadde vi 17.03 et innlegg i Harstad Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå beskriver at Harstad kommune får et sterkt økende antall innbyggere over 80 år og i gruppen 67-79 år. Dette vil kreve store tiltak innenfor sosiale- og kulturelle områder. I Harstad kommune har vi nå en mulighet til å vise vår evner til å videreutvikle og etablere bedre samarbeidsstrategier for å ta i bruk samfunnets samlede ressurser for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn. I Stortingsmelding nr. 29 om ”Morgendagens omsorg” anerkjennes frivillighetens verdi både for den frivillige selv og for den som mottar frivillig innsats – og for samfunnet som helhet. I Harstad skal frivillighetsstrategien formulere mål og tiltak for det fremtidige samspillet mellom frivillig og offentlig sektor på helse- og omsorgsfeltet– både hjelpetiltak og folkehelsearbeid.

 

Harstad Venstre mener følgende punkter må innarbeides og implementeres i Frivillighetsplanen i Harstad kommune og deretter i berørte planer og rammeverk:

 1. Gjennom arbeid med reminisens/livshistorie skal også den åndelige og eksistensielle omsorgen ivaretas. Åndelig omsorg springer ut fra et helhetlig omsorgsperspektiv der kunnskap om pasientens troshistorie og livshistorie er vesentlig i pleien. Eksempler på åndelig omsorg som ikke forstås som spesifikt religiøst, er å gjøre bruk av aktiviteter som kunst, meditasjon og reminisens- terapi.
 2. Organisert og konkretisert beskrivelse i dokumentet om hvordan ivareta god oppfølging av de frivillige og pårørende. Tilby kurs til frivillige. Felles dag for de frivillige for å for eksempel vise sine aktiviteter, arrangere messe etc.
 3. Det opprettes en egen lett tilgjengelig ”Frivillig-knapp” på kommunens nettside der du registrer deg og vil bli kontaktet av Frivillighetskoordinatoren/Livsgledekonsulent i løpet av kort tid. (Lik ”Mobbeknappen” Harstad Venstre fikk gjennomslag for).
 4. Harstad kommune oppretter egen nettside frivilligharstad.no (se Trondheims nettside). Her registreres de frivillige, frivillige organisasjoner, festivaler, barneaktiviteter, idrettsarrangement og konserter. Det foreslås å også opprette egen Instagramprofil #frivilligharstad.
 5. Kommunen må ha en felles kalender for alle sykehjem koblet til kommunens nettside for å forhindre dobbeltbooking/like arrangementer.
 6. En beskrivelse av hvilke lokaler Harstad kommune kan stille til disposisjon ved store arrangement.
 7. Wifi tilgang til besøkende på alle sykehjem og større arena der det skal gjennomføres store arrangement.
 8. Beskrivelse i Frivillighetsdokumentet om hvem som har ansvar for å søke midler til prosjekter/forskning/etc.
 9. Bevisstgjøring av store bedrifter om deres samfunnsansvar ved å støtte de frivillige organisasjonene.
 10. Kommunen må har en klar strategi om hvordan forhindre sosial dumping når avtaler inngås med frivillige.
 11. Et forslag hvordan kommunen kan gjøre bruk av fremmedspråklige som er en uutnyttet ressurs – gjennom frivillig arbeid kan det etableres nye relasjoner og opparbeides språkkompetanse.

I kommende tiår skal vi i Harstad kommune planlegge og bygge nytt sykehjem. I forbindelse med planleggingen har vi fra Harstad Venstre lagt inn forslag til administrasjonen om å se på muligheten for å få til en sambruksløsning med barnehage. Det kan være aktuelt å tenke sambruk av f.eks. utearealer mellom boliger og barnehage/skole. Et slik tiltak kan være med på å sikre at deler av kommunens hovedmål med Frivillighetsstrategien blir oppfylt;

”Økt målbar trivsel og helse for beboere og ansatte i sykehjem/(livsgledehjem) gjennom økt frivillighet, og tydeligere oppmerksomhet på aktiviteter og oppgaver som gir større livsverdi og bedre mental og fysisk helse”.

 

Anita Mikalsen, medlem i helse- og omsorgskomiteen

Even Aronsen, leder Harstad Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**