Dette har skjedd i årets tre første måneder

Foto: Tove Eivindsen

På vei mot et samlet Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

1. mars ble årets første Fylkesting avholdt. Nå er det to Fylkesting igjen før Sør-Trøndelag Fylkeskommune er historie.

At det går mot en sammenslåing bærer også fylkestinget i mars preg av. Det var ikke mange sakene. Derfor ble det også god tid til et miniseminar om Big Data.

Vi forbereder oss til fremtiden på flere vis.

Det var allikevel et par viktige saker denne dagen. Leder i Kontrollutvalget Tove Eivindsen kunne presentere kontrollutvalgets rapport om Skjetlein Grønt Kompetansesenter. En sørgelig sak. Det som skulle bli de grønne næringers flaggskip endte i grøftekanten før det hadde tatt av.

Tove presiserte at dette var noe administrasjonen i fylkeskommunen burde tatt tak i tidligere og informert politisk nivå om status i saken, da hadde det kanskje vært tid til å foreta endringer slik at vi hadde unngått konkurs.

Men – Skjetlein ligger fortsatt der, det er fortsatt behov for et kompetansesenter også for de grønne næringer, så vi må gjøre en innsats for å få et dugende kunnskapssenter på banen på nytt.

Forhåpentlig da med et bedre samarbeid med private interesser, som var vårt ønske i starten, men som ble nedstemt i sin tid.

Sak som ble behandlet på Fylkestinget var også Handlingsplan for Miljøpakke for transport i Trondheim. Der hadde Elisabeth flere kritiske kommentarer; blant annet at vi nå venter på realisering av Sluppen bru. Denne blir stadig utsatt i tid; nå er det 2019 som er aktuell oppstart. Elisabeth kunne ikke unngå å kommentere at i Transportplan for Trondheim, utgitt i 1984 og behandlet i 1985, var Sluppen bru et av de elementene man mente var svært viktig å få realisert.

Det er mange elementer i Miljøpakken, det er viktig å huske på at tanken bak Miljøpakken var å få bedre flyt i trafikken i Trondheim. Venstre kunne heller ikke unnlate å poengtere at lavere takst på kollektivtrafikken er en av de viktigste virkemidlene for å få folk til å reise kollektivt, og Venstre vil fortsatt slåss for å få gjennomført en reduksjon av prisene.

Tove hadde en interpellasjon angående oppreisningsordning for barn og unge utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under tuberkulosebehandling.

Bakgrunnen for dette var at Venstre i Fylkestinget i Møre og Romsdal hadde hatt oppe en lignende interpellasjon, og fått et enstemmig Fylkesting med på at disse barna burde få en erstatning.

Slik gikk det imidlertid ikke i Sør-Trøndelag. Fylkesordfører Tore Sandvik hevdet – som riktig er – at staten hadde overtatt sykehusene i 2002, og at eventuelle erstatninger for tidligere overgrep også måtte rettes til staten, til tross for at det var et fylkeskommunalt ansvar da det skjedde. Lite raust, påpekte interpellanten.

Neste møte i Sør-Trøndelag Fylkesting er 26. april, dernest 14. juni og Sør-Trøndelag Fylkesting er historie.

27. april avholdes årets første møte i Fellesnemnda for fylkestingene i begge Trøndelagsfylkene. Til nå har det ikke vært de store sakene som har vært til drøfting i Fellesnemnda, men nå går det mot etablering av det nye Trøndelag fra 01.01.2018, så nå vil det nok bli en større spenning i disse møtene.

Det er også uhyre viktig. Det er nå vi skal meisle ut en strategi som er felles for Trøndelag i nord og i sør, som skal være med på å styrke Trøndelag som region. Samtidig skal vi vise at Venstre gjorde rett ved å satse så sterkt på regionene i Norge.

Arbeidsutvalget for Fellesnemnda har rukket å avholde tre møter, henholdsvis i Lierne og i Trondheim.

De viktigste sakene som er behandlet der, er en høringsuttalelse til Jordbruksmeldingen, der Venstre uttalte seg kritisk til flere av momentene i meldingen – vi må fortsatt ta høyde for at vi må legge til rette for et variert jordbruk i Norge.

Vi har også uttalt at vi ønsker drift av sykehusene tilbake til regionene, og at spesialisthelsetjenesten fortsatt bør ha offentlig godkjenning.

Som en av de siste sakene arbeidsutvalget har behandlet, er en utredning om styrking av det samiske og de tre samiske språkene vi har i Norge.

Spennende og krevende – men dette er en sak som haster!

Neste møte i Arbeidsutvalget blir 7. april på Steinkjer.

Til orientering er det en av de viktige oppgavene til Arbeidsutvalget dette halve året er å dra rundt i fylket og gjøre seg kjent med de ulike forholdene.

Så langt har utvalget allerede besøkt Snåsa og Lierne; skal videre til Vikna og Røros.

På hvert møte gis en orientering om arbeidet med sammenslåingen administrativt, og så langt går meldingene ut på at det er god stemning og stor vilje til å lykkes; vi får håpe at dette holder helt til mål 01.01.2018.

 

Elisabeth Paulsen

Gruppeleder Venstre i Sør-Trøndelag Fylkesting

Nestleder i komite for opplæring og tannhelse

Gruppeleder Venstre Arbeidsutvalget for Fellesnemnda i Trøndelag fylkeskommune

 

Tove Eivindsen

Fylkestingsrepresentant samt leder i Kontrollutvalget Sør-Trøndelag Fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**