Fremmer alternativ høringsuttalelse om vannscooterforskriften

Nes Venstre fremmet alternativ til rådmannes høringsuttalelse angående fjerning av vannscooterforskriften i kommunestyremøtet 4. april.

Forbudt til 2013

Fram til 2013 var det forbudt å bruke vannscooter i Norge. Med dagens forskrift er det tillatt hvis man holder seg minst 400 meter fra land på sjøen, og 500 meter fra land i ferskvann. Man kan passere denne vannscooterfrie sonen for å komme til et område for lovlig kjøring, men bare i veldig lav fart; maks 5 knop. Forskriften vi har i dag bidrar til at vannscooterne ikke skal ødelegge natur, andres naturopplevelser, sikkerhet eller trivsel langs kysten.

Sårbare sjøfuglbestander

Flere vannscootere i høy fart nær land kan bety mer støy, flere konflikter og flere ulykker i skjærgården og ved innsjøer. Økt trafikk vil også gå hardt utover sårbare sjøfuglbestander.

Økt risiko for ulykker

Vi frykter at den økte motortrafikken som vannscooterne medfører nær land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, roere, seilere og dykkere/fridykkere og redusere rekreasjonsverdien for turgåere, hyttefolk og turister. Økt risiko for ulykker burde alene være grunn god nok til å beholde dagens regelverk.

Ulovlig kjøring

Vannscootere har bare vært tillatt i Norge i tre år, og ulovlig kjøring er allerede et stort problem. Det vi trenger er håndheving av reglene og å sette i verk tiltak som begrenser den negative konsekvensen av vannscooterkjøring, ikke å fjerne reglene.

Akershus mot oppheving

Høringssvar vedrørende regjeringens forslag om å oppheve vannscooterforskriften er nå ute til høring. I Akershus fylkesting er det solid flertall for å ikke oppheve vannscooterforskiften.

 

Åtte ulike forskrifter

H og Frps ønske om en lokal forskrift mener vi er en dårlig ide. Kommunegrenser er vanskelig å se både over og under vann, og vi kan ende i en situasjon med åtte ulike forskrifter i indre Oslofjord. Det vil være en helt absurd situasjon, helt umulig for brukerne å forholde seg til og selvsagt enda vanskeligere å håndheve enn den nasjonale forskriften vi nå har. I Nes finnes ferskvann som på tilsvarende måte krysser kommunegrenser, det samme gjør Vorma og Glomma.

Begrense skadene

Vi håper at regjeringen opprettholder den nasjonale forskriften for vannscootere, men i fall den skulle bli borte mener vi at det trengs obligatorisk registrering og tydelig merking av båter, økte ressurser til kontroll og oppsyn for håndhevelse av lovverket og økte ressurser til holdningsskapende arbeid. Det må utarbeides en statlig planretningslinje for å ivareta allmenne interesser og unngå konflikter mellom brukergrupper og med dyre- og fuglelivet på sjøen og det trengs strengere krav til restriksjoner som ivaretar dyre- og fuglelivet.

Obligatorisk opplæring

For fritidsbåter, herunder vannscooter, med toppfart på over 35 knop, må det innføres en obligatorisk høyhastighetsopplæring som innbefatter kunnskap om natur- og miljø ved sjøen, elver og innsjøer. Og vi mener at det må settes nasjonale fartsbegrensninger til båttrafikken, herunder vannscooter- kjøringen og innføre støybegrensninger på vannscootere for å redusere import av de mest støyende modellene.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**