Landsmøtet prioriterte skole og miljø

Foto: Mona Lindseth

Venstres landsmøte i Ålesund vedtok partiets nye stortingsvalgprogram. Før høstens valg vedtok Venstre en rekke tiltak for skolen, for barn, for miljøet og framtidas arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre setter barn først. Fordi en god oppvekst varer livet ut.

 • styrke egenorganiserte aktiviteter og gi tilgang til anlegg
 • Sikre alle barn tilgang til fritidsaktiviteter
  • sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta i idretten
  • et eget kulturløft for barn og unge: reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolene
 • Bedre permisjonsrettigheter for flerlingforeldre
 • Tredeling av foreldrepermisjon med likedeling som utgangspunkt
 • Erstatte kontantstørre med ventestøtte
 • Omfordeling av barnetrygden – mer til de som trenger det mest
 • Mer og mer variert kompetanse i barnehagene
 • Gratis barnehage og SFP for alle barn i lavinntektsfamilier

Venstre satser på kunnskap. Fordi barna fortjener en god skole.

 • Videreføre satsningen på læreren som den viktigste
 • Lærerløftet 2.0 med vekt på samfunnsfag, naturfag og praktisk-estetiske fag.
 • Lønnsløft for lærere – utdanning skal lønne seg
 • Mer fremtidsrettet skole
  • to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn
  • programmering/koding som en del av læreplanen
  • mer innovasjon og entreprenørskap i skolen
 • Styrke SFO med flere aktiviteter
 • Flere pedagoger og utdanningskrav til ledere
 • Kvalitetsreform i høyere utdanning
  • nye opptakskriterier – ulike kriterier på ulike studier
 • Mer entreprenørskap og innovasjon – tettere samarbeid med bedriftene
 • Belønne gode forelesere
 • Enklere å studere i utlandet

Venstre tar vare på miljøet. Fordi miljøet handler om framtida.

 • Rent hav – offensive grep mot forsøpling
  • flere pante- og returordninger og forbud mot miljøskadelige produkter
 • Forpliktende målsetninger om vern
 • Mer miljøvennlig transport
  • alle nye biler må være nullutslippsbiler i 2025, og at all tungtransport må være fossilfri innen 2030.
 • Norge skal bli verdens viktigste testmarked for nullutslippsløsninger i transportsektoren
 • Staten skal betale inntil 70 % av investeringene ved større kollektivprosjekter
 • Moderne og konkurransedyktige høyhastighetsbaner mellom de store byene i Norge og til Stockholm, Göteborg og København
 • Halvere klimautslipp fra 1990-nivå innen 2030, og være karbonnøytralt samtidig
 • Enklere å ta grønne valg
  • forurenser skal betale og det skal lønne seg å velge grønt
  • grønt skatteskifte – mindre skatt på arbeid og verdiskaping mer skatt på utslipp og bruk av naturressurser
 • Ny petroleumspolitik
  • ikke gjennomføre 24. konsesjonsrunde.
  • sette ned et utvalg som skal evaluere og endre skatte- og avgiftssystemet for petroleumssektoren
  • mer midler til omstillingsrelevant forskning
  • permanent vern av spesielt sårbare områder: Verne hele Lofoten, Vesterålen og Senja

Venstre satser på gründere. Fordi sammen skaper vi nye arbeidsplasser.

 • Enklere å etablere nye arbeidsplasser
 • forenkle regelverk og rapporteringskrav
 • Styrke sosiale rettigheter for næringsdrivende
  • fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte
 • Fremst på digitalisering
  • mer samordning og bedre koordinering av offentlige tjenester
  • større åpenhet og mer deling av offentlige data
  • åpne opp for at også mindre bedrifter kan delta i anbudsrundene
  • sikre minst ett landsdekkende bakkenett i tillegg til Telenor
 • Bedre utnyttelse av mulighetene innenfor landbruk, fiske og skogbruk
  • sørge for at det lønner seg å drive bærekraftige primærnæringer
  • skape et marked som etterspør biobaserte fremfor fossile produkter
  • stimulere til innovasjon i primærnæringene
 • Det skal lønne seg å jobbe
 • Lavere skatt på arbeid
 • Enklere å kombinere arbeid og trygd
 • Bedre mulighet for etterutdanning – for eksempel fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring
 • Større fleksibilitet knyttet til nattarbeid og lørdags- og søndagsarbeid
 • Utrede en reform med likere satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, AAP og sykelønn
 • Innføre en moderat egenandel i sykelønnsordningen

Venstre er liberale og ansvarlige. Fordi vi setter folk først

 • Redusere handlingsregelen til 3 % og supplere/begrense handlingsregelen i forhold til faktisk avkastning.
 • legge ned offentlige organer som ikke lenger er nødvendige, og slå sammen organer som utfører samme oppgaver
 • redusere offentlig sektors andel av fastlandsøkonomien fra dagens rekordhøye nivå, gjennom å sørge for at utgiftsveksten i snitt er lavere enn veksten i økonomien
 • utrede en overgang fra aktiv aktivforvaltning til en aktiv indeksforvaltning av Oljefondet
 • En prinsipiell og konsekvent personvernpolitikk:
  • reversere politiets mulighet til dataavlesing
  • gå mot opprettelsen av et digitalt grensepoliti
 • Erstatte KRLE-faget, med RLE (slik det var før 2013)
 • La kommunene selv bestemme åpningstider i butikker og tidspunkt for salg og skjenking av alkohol
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**