Nei til friskole

Quality Airport Hotel Stavanger

Venstre sa nei til “The Explorers AS – søknad om godkjenning av ny grunnskole etter friskoleloven» i kommunalstyret i går ettermiddag. Han fremmet fellesforslag på vegne V, AP, SP og Rødt. H og KrF ønsket mer informasjon før endelig standpunkt og FrP stemte for! Saken skal videre til formannskapet.

I odelstingsproposisjon 36 fra 2006/07 står det beskrevet hva kommunen skal hensynta i sine kommentarer til høringer om privatskoler.

“I den skjønnsmessige vurderingen legges det blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn.”

Denne skolen søker om oppstart av en ny skole. Rådmannen har vurdert konsekvensene for den offentlige skolen og har vurdert den som liten.
I det store bildet så uttrykker rådmannen sin bekymring i saken om skolebruksplanen over et stort antall elever ved den private skolen som samlet svekker elevgrunnlaget ved den offentlige skolen.

Samtidig så erkjenner rådmannen at det råder usikkerhet om søkerens erfaring og kompetanse til å drive en skole med et godt pedagogisk tilbud.
Det er viktig for Venstre at våre barn kan være sikker på at den skolen de søker på ivaretar et godt pedagogisk tilbud.

Her får vi en søker som ønsker å starte en internasjonal skole. Venstre er glad for internasjonale skoler. Vi er og positiv til skoler med denne aktuelle pedagogiske retningen som vi også finner hos andre eksisterende internasjonale skoler i Stavanger. Disse andre skolene opplever et minkende elevtall. Vi er usikre på om det i den sammenheng er et behov for denne konkrete skolen.
Vi i Venstre sitter med mange spørsmålstegn i forhold til denne skolen og velger å komme med følgende uttalelse på vegne av Venstre, Sp,Ap og R.

Skulle ønske at denne søknaden var fyldigere, spesielt i forhold til det pedagogiske tilbudet.
Uttalelse fra Stavanger kommune:

Stavanger kommune har forståelse for at organisasjoner og enkeltpersoner søker å etablere internasjonale skoler som kan innpasses innenfor rammen av friskolelovens bestemmelser. Slik vi oppfatter intensjonen med friskoleloven, er det imidlertid viktig at denne retten kan ivaretas uten at det har negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen, at de skolefaglige hensyn er ivaretatt, at det er behov for skolen og den ikke påvirker budsjettmessige hensyn negativt.

Det er og viktig at dette tilbudet dekker et behov og at søker legger vekt på et godt pedagogisk tilbud.
Det råder usikkerhet om søkers kompetanse og mulighet for å kunne gi et helhetlig pedagogisk godt tilbud til elevene.
Stavanger kommune har ikke kjennskap til «The Explorer AS» eller personene bak foretaket fra tidligere. Det er derfor vanskelig å bedømme foretakets kompetanse eller erfaring med skoledrift.
Kommunen har allerede flere internasjonale skoler, også innenfor denne pedagogiske retningen. Flere av disse skolene melder om nedgang i elevtall. Derfor kan vi vanskelig se at “the Explorers” dekker et behov.

Skolen signaliserer at den har et ønske om å starte i Storhaug bydel. Denne bydelen har en ny offentlig skole under planlegging og en skole i samme område vil kunne påvirke elevgrunnlaget til denne offentlige skolen.
Stavanger kommune tilrår ikke å godkjenne denne søknaden om å opprette en ny skole med bakgrunn i de ovenforliggende moment.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**