Avtale om RNB 2017: En god dag for selvstendig næringsdrivende, fattige barnefamilier og IT-studenter

De siste ukene har Venstre forhandlet med regjeringspartiene og KrF om revidert nasjonalbudsjett (RNB) . Venstres viktigste saker har vært flere jobber og studieplasser, mindre barnefattigdom og et renere hav, Foto: iStock

Venstre og KrF er blitt enige med regjeringspartiene Høyre og Frp om revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017. Partiene er enige om flere tiltak for å skape flere arbeidsplasser, forsterke arbeidet mot barnefattigdom og trappe opp innsatsen for å holde havet rent. Det er også enighet om å utvide videreutdanningstilbudet til lærere med flere fag fra 2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Forhandlingene om RNB har vært gode og konstruktive. Jeg er spesielt fornøyd med at vi har fått gjennomslag for å styrke de sosiale rettighetene til de som skaper sin egen arbeidsplass. Når selvstendig næringsdrivende får bedret ordningen med sykepenger, vil det senke terskelen for å starte sin egen bedrift, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

– Forhandlingene om RNB har vært gode og konstruktive. Jeg er spesielt fornøyd med at vi har fått gjennomslag for å styrke de sosiale rettighetene til de som skaper sin egen arbeidsplass. Når selvstendig næringsdrivende får bedret ordningen med sykepenger, vil det senke terskelen for å starte sin egen bedrift, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

Han understreker at bedringen av sykepengeordningen for selvstendig næringsdrivende kommer i tillegg til flere gode forslag Stortinget nå vil vedta, som vil gjøre det mer attraktivt å skape nye arbeidsplasser, blant annet bedre pensjonsordning, endring av opsjonsbeskatning og skattelette for investeringer i nystartede bedrifter.

Venstres viktigste prioriteringer i forhandlingene har vært jobbvekst, etter- og videreutdanning av lærere samt tiltak mot plastforsøpling. Ulike tiltak mot barnefattigdom har også vært viktig å få på plass.

– I den omstillingen den norske økonomien skal gjennom, er høyere utdanning helt avgjørende. Derfor er vi fornøyd med å ha fått på plass til sammen 280 nye studieplasser, hvorav 250 innen IKT. Det er også viktig at videreutdanningstilbudet til lærere utvides fra 2018 slik at det blir mulig for flere å ta videreutdanning innen særlig samfunnsfag, men også i fag som naturfag og historie, sier Breivik.

Forsterker innsats mot barnefattigdom

Bedre vilkår for barn som vokser opp i fattige familier har vært en hovedsak for Venstre i hele stortingsperioden. Et av de viktigste gjennomslagene våre er tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier. I revidert budsjett økes inntektsgrensen til 450 000,-, slik at flere får glede av tilbudet.

– Venstre mener at alle barn skal ha like muligheter i livet, uansett hvor god råd foreldrene deres har. Gratis kjernetid i barnehagen er viktig for både språkopplæring, sosialisering og foreldrenes mulighet til å ta del i arbeidslivet. Derfor er jeg fornøyd med at ordningen nå utvides til å gjelde enda flere, sier Breivik.

Det settes i revidert budsjett også av 25 millioner kroner til en tilskuddsordning mot barnefattigdom, som blant annet øremerkes slik at barn i familier med rusproblemer skal få mulighet til å delta på sommerleir.

Mer til rent hav

Engasjementet for å rydde hav, strender og fjorder for plastforsøpling har vokst kraftig de siste årene. Et stort antall frivillige har i vår deltatt i strandryddedager og andre dugnadsaksjoner for å fjerne søppel fra strender.

– Jeg blir stolt av den norske dugnadsånden når jeg ser engasjerte mennesker som bruker fridagene sine til å fjerne plast som har drevet i land på strendene våre. Det er viktig at vi på Stortinget bidrar til at forsøplingen av havet reduseres, derfor setter vi av ytterligere 20 millioner kroner til å bekjempe marin forsøpling i budsjettforliket, avslutter Breivik.

Andre satsninger i RNB (utdrag):

  • Koding i skolen, 10 mill.
  • Rehabilitering av universitetsmuseene ved UiO, 20 mill.
  • Ressurssenter for egenorgansiert idrett, 2 mill.
  • Kreftforskning, 5 mill.
  • Kompetansehevingspott for ansatte i omsorgsyrker, 15 mill.

I avtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre er alle økte utgifter motsvart av tilsvarende utgiftsreduksjoner, slik at oljepengebruken ikke øker. Det dreier seg i hovedsak om mindreforbruk og innsparinger på ulike investeringsprosjekter og andre budsjettposter.

Les hele avtalen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**