Grasrotdemokrati eller tunneløkonomi?

Aftenbladet og Privat

Fylkeskommunens opptreden i Nye Sandnes er kritikkverdig!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Publisert i Stavanger Aftenbladet 13 Juni 2017

Vår region trenger sterkt samarbeid mellom kommuner og fylket. Spesielt i en omstillingsfase.

Dessverre har fylkeskommunens opptreden overfor Nye Sandnes og privat ferjesamband, vært lite preget av samarbeid. Den har vært mer preget av økonomisk frykt.

Den økonomiske frykten gjenspeiler seg i samferdselsutvalgets vedtekter. Samferdselsutvalgets ønske om å utrede bompengefinansiering for Espedal-Frafjord-tunnelen er vanskelig å forstå når den økonomiske byrden på nåværende Ryfast er kjernen i striden om privat ferjesamband.

Enda vanskeligere å forstå er det hvordan fylkeskommunen plutselig klarte å finne økonomi for tunnelen. Tunnelen var estimert til ca. 735 millioner med anslått trafikktall mellom 300 til 500 biler. Tunnelen innfridde ikke nytteprinsipp-kravet for bruk av bompenger og ble tatt ut av Ryfast-pakken. Hvordan økning av gjeldsgraden og kapitalkostnader, samt renterisiko i årene fremover for ny tunnel kan anses økonomisk ansvarlig, er vanskelig å forstå.

Rivningsvedtaket av kaier (Høgsfjord) er også et eksempel på en destruktiv beslutning og kan i verste fall tolkes som en saboterende oppførsel overfor Nye Sandnes. Vedtaket viser manglende forståelse for samfunnsøkonomi. Vedlikeholdskostnader som argument for rivning blir altfor tynt og useriøst. Her bør fylkeskommunen heller selge kaien isteden for å rive. Det vil gi økte inntektene, samt reduserer eksisterende og nye kostnader (rivning).

Samferdselsutvalget ser også bort ifra strategisk plan for ferjekaier i Rogaland når de vedtar rivning. Her gis en oversikt over hvilke kaier som skal være operative for å ivareta beredskapen i Rogaland etter at Rogfast/Ryfast er åpnet. Likevel vedtar samarbeidsutvalget (SU) å rive. Heller ikke politiets behov som nødetat er det tatt hensyn til. Politiet er dessverre ikke nevnt i de nød- og ulykkessituasjoner som var beskrevet i strategiplanen.

Fylkesmannens forslag om å beholde de berømte kaiene for turistnæringen, blir heller ikke tatt hensyn til av SU. Tatt beredskap- og tjenestesituasjonen i Forsand i betraktning, bør vi gi honnør til politisk lederskap i Forsand for å stå imot maktspillet (?) fra fylkeskommunen.

Det som blir påstått er ‘’maktmisbruk’’ gjennomført av ordføreren og mindretallet, fra diverse aktører, kan og bør heller ses som et politisk lederskap. Et lederskap som viser handlekraft på vegne av sine innbyggere.

En kan mene mye og mangt om regjeringens tilnærming til kommunereformen, frivillighet versus tvang, folkeavstemming versus innbyggerundersøkelser. Uansett, det har vært en prosess.

Forsand og Sandnes er en ny kommune. Jeg har full forståelse for Forsand sine valg om den nye kommunestrukturen. Tross alt, det er kommunenes evne til å yte tjenester overfor sine innbyggere, som er kjernen til kommunesammenslåing, ikke tunneløkonomi.

Fylkeskommunen bør se på saken som avsluttet. Samt gi konsesjon på privat ferjesamband. Ryfast-økonomien kan ikke være begrunnelse for å nekte kommersiell ferjedrift. La oss gå videre. Folkeflertallet har sagt ja til Nye Sandnes. Da er det på sin plass å minne oss alle sammen på at Nye Sandnes dreier seg om grasrotdemokrati og ikke tunneløkonomi.

Parissa Hamedan-Nejad
Politiker Kommuneplankomiteen Sandnes, V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**