Bystyret: Rune Askeland mandag 19 juni

foto: Stavanger Venstre

Ordfører,

Det er krevende å vokse opp i dag.

Mange unge sliter med seg selv og sliter i relasjon til andre.

Skolene våre melder om flere og flere som har psykiske utfordringer. Stadige flere har komplekse utfordringer.

Ja, dette er reelt. Dette handler ikke om barn og unge som er late og som ikke kommer seg på skolen om morgenen, dersom noen skulle tro det.

Dette er en generasjon som møter et stort forventningspress

Dette er en generasjon som skal prestere og levere mange ganger i timen, enten på skole, på snapchat eller på andre arenaer.

Denne generasjonen er skapt at samfunnet. Det er samfunnet som må gjøre noe med det.

“Mas, mas, mas, over hele linja

Mandag hele året, det er ingenting å le av”

Dum Dum boys varsler en trend som siden den gang bare har forsterket seg.

Tegnene har vært der over tid, men nå kommer vi inn i noen krevende år. Krevende først og fremst for de unge, men og for foreldre og ansatte.

Vi er nødt til å få et større fokus på psykiske helse blant barn og unge. PPT peker i sin handlingsplan på at det må inn et systematisk arbeid fra barnehagen av. Flere av skolene våre deltar i programmet Zippys venner, et program med vekt på Følelser, Kommunikasjon, relasjoner og konfliktløsning.

Selv om psykisk lidelse og stress ikke nødvendigvis diskriminerer mellom levekårssone og sosial status, er det likevel slik at det gjerne er flere beskyttelsesfaktorer i de sonene med høyere levekår. Et fokus på å bedre psykisk helse må fokusere på alle de faktorene som skaper dette.

Jeg og Venstre kommer til å prioritere barn og ungdoms psykiske helse fremover. Vi ser svært alvorlig på den økende forekomsten av psykiske plager og lidelser blant unge slik det fremkommer i saken.

Vi ønsker at rådmannen vurderer en helhetlig tverrsektoriell plan for barn og ungdoms psykiske helse. Vi må bare satse på vår kommende generasjon.

Dette er en av vår tids største utfordringer.

Oversendelses forslag:

Bystyret deler rådmannens bekymring over den økende forekomsten av psykiske plager og lidelser blant unge. Vi trenger tiltak som går på tvers av sektorene for å få det riktige fokuset på denne utfordringen. Rådmannen bes innarbeide mål og tiltak for en bedret psykisk helse for barn og ungdom i Stavanger i “Temaplan for barn og unges oppvekstvilkår “ i planstrategien 2016-2020. Jamfør vedtak i bystyret 27.03.2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**