Venstre fikk med seg bystyret på en styrket oppfølging av klimaarbeidet i Stavanger

Jan Erik Søndeland i Stavanger bystyre, Foto: Stavanger Venstre

Bystyret behandlet idag årsrapporten for Stavanger kommunes miljø- og klimaarbeid i 2016. I denne saken, som er en viktig løypemelding for kommunens arbeid på området, fikk Venstre gjennomslag for en styrket rapportering av arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Dette skal gjøre det lettere for både kommuneadministrasjonen og politikerne i Stavanger å ha et presist bilde av hvor bra de ulike tiltakene virker, hvor det kan gjøres mer, og hvilke innsatsområder som krever flere tiltak fra andre myndigheter (fylkeskommunen og staten).

Det var Jan Erik Søndeland (V) som fremmet forslaget og talte på vegne av Venstre i saken. I tillegg foreslo han og fikk flertall for at Stavanger skal undersøke mulighetene for å melde seg inn i det EUROCITIES-samarbeidet “Green Digital Charter”, som er et nettverk for europeiske storbyer som ønsker å benytte IKT som virkemiddel for å redusere klimagassutslipp. Under følger hans innlegg i saken, samt tilleggsforslagene som ble vedtatt med solid flertall i bystyret.

Innlegget

Ordfører,

Status for miljøarbeidet i 2016 viser at vi ligger langt bakpå ift målsetningene om klimagassreduksjoner. Dette er ingen overraskelse: Både verden, Norge og Stavanger har kommet tregt i gang med omstillingen.

Det positive nå, er at vi har sett et tydelig politisk stemningsskifte de siste årene. Vi har fått reell reduksjon i norske klimagassutslipp, Paris-avtale, stadig nye milepæler i den teknologiske utviklingen, og en ny norsk klimalov, for å nevne noe. Nå begynner ting å gå riktig vei.

Og historien har vist at når vi går sammen for å løse miljøutfordringer, ja så klarer vi å løse dem!

  • På 60-70-tallet oppdaget man «Sur nedbør» fra industrianlegg som ødela natur og dyreliv. Gjennom lokale tiltak og internasjonale avtaler, fikk vi ryddet opp og tatt kontroll på problemet.
  • På 70-80-tallet oppdaget man problemene med ozonlaget, som følge av gasser fra f.eks. sprayflasker. Internasjonale avtaler ble inngått, lover ble vedtatt og i dag er problemet så si vekke.

Vi har fortsatt en lang vei å gå på få redusert utslipp av CO2, men nå skjer det ting. Og i Stavanger.

Til høsten skal bystyret vedta den nye miljøplanen, og det blir den aller, aller viktigste planen vi vedtar denne perioden, ordfører. Rådmannen må gi planen sin aller høyeste prioritet. Det er viktig fordi planen holde beste kvalitet. Det gjelder både ift presentasjon og ikke minst ift oppbygning.

Planen må selvfølgelig ha noen overordnede, langsiktige mål. Men bare ved å konkretisere disse i mer kortsiktige og målbare målsetninger, kan man vite om man er på riktig vei, hvordan de ulike tiltakene har virket og ikke minst se hvilke områder hvor det må gjøres mer.

Den nye planen må altså systematisk vise sammenhengen mellom de langsiktige målene, og hvilke lokale handlinger og resultater som skal oppnås per år for å komme dit. Regnestykket må gå opp. Det er først da planen får reell verdi som styringsverktøy!

Venstre har høye forventinger og kommer til å stille tydelige krav når denne planen kommer til behandling.

Gjeldende miljøplan og årets statusrapport er ikke god nok på sammenhenger mellom målsetning og tiltak, og på å evaluere disse og anbefale veien videre. Derfor løfter vi allerede i dag inn et forslag til vedtak for å gi en retning på hvor vi vil hen.

Det handler både om konkretisering av tiltakene men også om å tydeliggjøre hvilke tiltak som styres av Stavanger kommune, og hvilke som er styrt av andre myndigheter. Da blir det lettere å vite hvor man skal sette inn trykket lokalt, og hvilke saker vi politisk må løfte regionalt eller nasjonalt for å komme i mål. F.eks. er det sånn at på transportsektoren, som utgjør 60% av utslippene, er det mange av virkemidlene som ligger utenfor kommunen, men i stat og fylkeskommune.

Ordfører, rådmannen må levere på våre tydelige politiske ambisjoner i den nye miljøplanen.

Det er jeg overbevist om at han vil klare, med de dyktige og engasjerte ansatte han har under seg.

Det er bare å ønske dem lykke til i innspurten, så skal vi fra politisk backe opp og heie på dem frem til mål.

Takk.

 

Forslagene fra Venstre som ble vedtatt av bystyret:

  1. Fra og med neste år skal statusrapportens fremstilling av arbeidet med klimagassreduksjoner justeres iht følgende:
    • Et tydelig skille på de virkemidler/tiltak kommunen har myndighet over, og de tiltak/virkemidler som er underlagt annen myndighet (fylke, stat).
    • Alle virkemidler/tiltak som hittil er tatt i bruk i egen kommune beskrives med: Målbeskrivelse, tidspunkt for innføring, tidspunkt for målrealisering, status måloppnåelse, videre plan/anbefaling for realisering av måloppnåelse. 
  2. Det vurderes å søke medlemsskap i EUROCITIES samarbeidet “Green Digital Charter”. Sak legges frem for KMU, Adm/Lønn og Formannskapet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**