Venstre vil ha mer pant, mer strandrydding og mer internasjonalt samarbeid for et rent hav

Norge er bygget opp på ressurser fra havet. Det har vært livsgrunnlaget vårt i hundrevis av år og har gitt Norge et fantastisk grunnlag for fiskeri og sjømatproduksjon. Hvis vi forvalter kystlinjen, fjordene og de marine ressursene våre på riktig måte og reduserer forsøplingen av havet, spesielt plastforsøplingen, vil vi kunne sikre disse ressursene for all framtid. Venstre mener havet er en av tingene vi skal leve av også i framtida, og da er det helt avgjørende at vi holder havet rent.

Plast er en direkte dødsårsak blant de største dyrene i havet, hvalene. En tredjedel av alle undersøkte fisk i den engelske kanal har plast i fordøyelsessystemet (10 ulike arter undersøkt). Liknende studier gjort for torsk i norske farvann har vist at hele 27 prosent av torsken i enkelte havområder har plast i fordøyelsessystemet. Sjøfugl er spesielt utsatt, og for eksempel har 95 prosent av alle havhester undersøkt i Nordsjøen plast i magesekken. Også leveområder som verdifulle korallrev, frodige ålegrassenger og grønne tareskoger blir skadet. Årlig er det antatt at mer enn 1 million sjøfugl, 100 000 marine pattedyr og et ukjent antall fisk og virvelløse dyr skades og drepes av marint søppel. Dersom vi ikke tar ansvar og setter inn tiltak nå, kan vi risikere at det er mer plast enn fisk i havet i 2050.

Opprydning er viktig for å redusere marin forsøpling, men resirkulering og avfallshåndtering er også viktig for å stoppe det økende problemet plast i havet utgjør. En rapport fra bl.a. World Economic Forum som ble publisert i januar i år anslo at omkring en tredel av all plasten som brukes i verden, «lekker» ut av materialkretsløpet og aldri når avfallsplasser eller gjenvinning. Det ender i naturen og mye av dette ender i havet. Derfor vil Venstre utvide de eksisterende panteordningene kraftig, og innføre pant på plastemballasje som i dag ikke kan pantes.

Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem som i særlig grad påvirker Norge som kystnasjon. Plastforsøpling har store, negative konsekvenser for næringer innen fiskeri- og havbruk. Også turistnæringer vil berøres av plastforurensede havområder. Derfor vil Venstre tredoble innsatsen for opprydning av plastsøppel på strender, i fjorder og langs kysten, og doble Norges bidrag til det internasjonale arbeidet mot plastforsøpling.

Venstre vil:

  1. Doble panten på tomgods og utvide panteordningen til plastflasker det i dag ikke er pant på.
  2. Innføre pant på alle typer plastemballasje av en viss størrelse, som f.eks. plantebrett/plantepotter i plast, plastemballasje knyttet til rengjøringsmidler, spylervæske, maling m.m.
  3. Etablere et felles nordisk og aller helst europeisk pantesystem, der panten utbetales i det landet der boksen eller flasken blir pantet, uavhengig av hvor den er kjøpt.
  4. Innføre en returordning for kasserte fritidsbåter.
  5. Gjøre prøveprosjektet Fishing for Littertil en permanent ordning og utvide den til flere skip og havner. Det må sikres et system der fiskere og andre kan levere marint avfall vederlagsfritt i havn.
  6. Bygge ut en profesjonell transport- og håndteringstjeneste for marint avfall langs hele kysten med utgangspunkt i eksisterende ressurser og tilpasset lokale forhold.
  7. Videreføre og styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling gjennom å bevilge 180 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018. En styrking av ordningen bør inkludere muligheter for kommunale tilskuddsordninger for tiltak mot forsøpling og forebyggende arbeid. I tillegg må tilskuddsordningen sikre oppryddingstiltak i mindre økonomisk størrelsesorden enn 250 000.
  8. Styrke bistandsprogrammet som ble lansert i stortingsmeldingen Hav i utviklings- og utenrikspolitikken. Venstre vil doble bevilgningene til programmet i neste års statsbudsjett, fra 100 mill. kr. til 200 mill. kr.
  9. Innføre et strengere regelverk og høyere bøter mot marin forsøpling.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**