FISK FØRST!

Pål Farstad

Fiskeri og den øvrige marine sektor vil være bærebjelken for norsk matproduksjon og norsk næringsliv i et evighetsperspektiv. Det forutsetter reint hav og god ressursforvaltning.

Gjennom et langt yrkesliv knyttet til fiskerinæringa har jeg vært opptatt av at vi må få større kunnskap om våre fiskebestander og at vi må beskytte sårbare gyte- og oppvekstområder for fisk. Det tok jeg med meg inn på Stortinget da jeg ble valgt i 2013 og det er minst like viktig for meg når jeg nå ønsker gjenvalg for en ny periode.

De fleste deler av havet er viktig for reproduksjon og et rikt marint liv, men det er noen områder som er viktigere enn andre. Mørefeltet er et slikt område. Det mest sårbare området langs kysten vår, selve regnskogen under havet og opphavet til silda. Silda som er mat for torsk og andre marine organismer og sjøfugl, i tillegg til at den er av største betydning for fiskere, arbeidsplasser på land og for norsk økonomi. Dette er en fornybar ressurs som vil være særdeles viktig for alle generasjoner som kommer etter oss. Jeg er kompromissløs når det gjelder å beskytte denne silda mot mulige farer, om det er petroleumsaktivitet eller annen aktivitet som kan være en trussel. Derfor har jeg både lenge før jeg kom på Stortinget, og de fire årene jeg har vært stortingsrepresentant, jobbet for at Mørefeltet må påaktes høyere. Like høyt som Lofoten, Vesterålen, Senja og andre sårbare områder.

Før valget i 2013 lovde jeg at blir jeg valgt som stortingsrepresentant, så skal jeg kjempe for å få opp bevilgningene til marin forskning generelt og havforskning spesielt. Det var behov for et løft langt utover det regjeringen la på bordet i statsbudsjettet for 2014. Gjennom mitt arbeid i Venstres stortingsgruppe og videre i forhandlingene mellom de fire samarbeidspartiene, fikk vi et betydelig løft for bestandsforskning. Det samme fikk vi til årene etter.

Dette er viktig som grunnlag for enda “riktigere” kvoteanbefalinger enn det som ellers ville blitt gitt. Med føre var-prinsippet i bunn er det god grunn til å tro at manglende forskning har gitt lavere kvoter enn det er grunnlag for. Dermed har norske fiskere, norsk fiskeindustri og norsk økonomi gått glipp av betydelig ekstra verdiskaping.

I kommende periode har jeg ambisjoner om å levere enda sterkere satsing på havforskning og annen marin forsking. Dette vil gi ny kunnskap og nye muligheter til verdiskaping fra havet. Det er med på å skape nye arbeidsplasser både på sjø og land. Havet har bærekraftige løsninger for de to store utfordringene i verden; nok mat og nok energi. Og jeg skal gjøre mitt for å skape gode betingelser for alle de som skal høste av den blå åkeren.

Fiskesalgslagsloven og deltakerloven er viktig for å sikre et bredt og spredt eierskap til den norske fiskeflåte. Disse lovene bidrar til et verdifullt lokalt eierskap og er et eierskapsprinsipp som opp gjennom årene har vist seg robust gjennom svingninger i ressurstilgang, kvotestørrelser og økonomisk situasjon i fiskeriene. Dette er prinsipper jeg vil stå opp for, på samme måte som jeg vil stå opp for at kvotebalansen mellom flåtegrupper må stå fast.

I tillegg til bestandsforskning og -forvaltning er det uhyre viktig for fiskeindustrien og fiskeri- og havbruksnæringa at Norge sikres best mulig tilgang til våre markeder. Ikke minst er det viktig å holde fast ved EØS-avtalen. Det er skremmende hvor lett enkelte tar på EØS-avtalens betydning for den norske fiskeri- og havbruksnæringen.

Det er mange som har hatt glede av at Venstre og jeg har vært døråpner og et samlende punkt i fiskeripolitikken i denne stortingsperioden. Vi har sørget for en politikk som ivaretar viktige grunnelement og lovverk for næringa, samtidig som vi hele tiden søker forbedringer, utvikling og gode tilpasninger. Jeg er realpolitiker og opptatt av praktisk politikk og gjennomslag for de sakene jeg tror på. Det er viktigere enn pompøse begrep uten innhold. Hvis jeg får en henvendelse der jeg blir spurt om en innsats, og jeg syns at saken fortjener en bestemt oppfølging, ja da er jeg opptatt av å finne en løsning om saken er liten eller stor. Slik vil Venstre og jeg jobbe også i kommende stortingsperiode til beste for fiskeriene og resten av sjømatsektoren.

Reint hav er framtida og jeg er på lag med framtida.

 

Pål Farstad, stortingsrepresentant Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**