En god barnehage for en god oppvekst

Foto: iStock

En av de viktigste oppgavene vi har er å sørge for at barna våre får en god oppvekst. Trygge og lykkelige barn gir innovative og handlekraftige voksne. En lekende og lærerik barndom legger grunnlaget for et godt voksenliv. Barnehagen og skolen er våre viktigste fellesinstitusjoner, og skal sikre alle barn gode muligheter til å leve sine liv slik de ønsker.

Venstre sier at «alt starter i skolen» fordi skolen er den samfunnsarenaen som favner alle, og følger elevene gjennom hele barndommen og ungdomstiden. Det har gjort at noen spør om vi har glemt barnehagen. Det har vi ikke. Tvert imot må vi bli flinkere til å se hele utdanningsløpet under ett, fra barnehage til høyere utdanning. Venstre fikk flertall for et kompetanseløft i barnehagen om 50 pst. barnehagelærere blant de ansatte.Vi har vist både i praksis og i programmet vårt at Venstre løfter barnehagen, og det har vi tenkt å fortsette med.

Vil tredoble videreutdanningen av lærere.

Venstre vil tredoble videreutdanningen av lærere.

Utdanning er et hovedsatsingsområde for Venstre. Utdanning er det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller mellom folk. Dessverre er det sånn i dag at forskjellene mellom de sterkeste og de svakeste elevene øker underveis i utdanningsløpet, og at sosial bakgrunn har sterk og vedvarende effekt på elevenes prestasjoner. Gode lærere med sterk fagkompetanse er den enkeltfaktoren som betyr mest for en god skole. Venstre vil derfor fortsette satsingen på etter- og videreutdanning for lærere og barnehageansatte.

Innsatsen for å sikre barn en god og lærerik skolegang begynner i barnehagen, blant annet gjennom et aktivt og bevisst arbeid med språkstimulering. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Barnehagene må få tilbud om å øke kompetansen på barns språkutvikling slik at de raskt kan sette inn tiltak og sikre at barn får utvikle et rikt ordforråd.

I dag går nesten alle barn i Norge i barnehage, hvilket gir oss anledning til å legge inn innsatsen enda tidligere enn før. Barnehage er ikke er obligatorisk, noe Venstre heller ikke vil. Men det er problematisk at enkelte velger det bort av økonomiske grunner. Ofte gjelder dette de barna som kanskje hadde hatt aller best av å være der. Derfor har Venstre sørget for at barn fra 3-årsalderen av får gratis kjernetid i barnehage, dersom de kommer fra en familie med lav inntekt. Slik sikrer Venstre at barnehagen utjevner sosiale forskjeller.

Nå skal vi kjempe for at samme ordning skal gjelde for de yngste barna også. Barnehagen er viktig for språk, integrering, sosiale og fysiske ferdigheter. Når barna fanges opp i så tidlig alder, kan de få hjelp med de utfordringene de måtte ha, umiddelbart. Det reduserer risikoen for at de faller fra senere. Venstre har store visjoner for barnehagene fremover, når det kommer til bemanning, kompetanse hos de ansatte, mobbeforebygging og språk – blant annet.

Venstres viktigste kunnskapstiltak er

• større vekt på praksisopplæring i lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen

• kompetanseheving hos ansatte – både i barnehagen og i skolen

• økt status for lærere gjennom høyere krav til utdanning og sertifisering, og ved at etter- og videreutdanning reflekteres i lønn

Alt starter i skolen, men barnehagen spiller en avgjørende rolle. Venstre satser på begge deler.

Idun Bortne, andrekandidat og fylkesleder Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**