Et budsjett for bedre skole, flere arbeidsplasser og mer miljøvennlig transport

(Foto: Dreamstime.com)

Politikk handler i stor grad om prioriteringer. I budsjettsammenheng skal ord gjøres om til handling og vise prioriteringene til partiene. Venstres budsjettforslag for 2018 prioriterer en bedre skole og oppvekst, flere nye arbeidsplasser og et bedre miljø. Vi satser på skoler i nærmiljøene, mer til SFO, skolehelsetjenesten, kulturskolen og etter- og videreutdanning i barnehagene. Vi styrker barnevernstjenesten, rus og psykiatri, og omsorgsavdelingen som står overfor en krevende tid fremover. Vi styrker også vedlikehold av veier, gang- og sykkelveier og vi vil ha flere gatelys i boligområdene.

Vi fremmer også flere verbalforslag der vi ber Rådmannen sikre områder til etablering av datasentre, vi ønsker en dialog med fylkeskommunen om selvkjørende og elektriske busser, vi vil ta i bruk solenergi ved investeringer i nye bygg og at Mo i Rana skal søke om Smart City-status. Vi vil også sikre god dyrevelferd ved å gå i dialog med Dyrebeskyttelsen om et nytt tilholdssted. I sum gir vårt budsjettforslag et rausere, grønnere og mer sosialliberalt Rana-samfunn.

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre ble i tillegg flere viktige Venstre-områder styrket. Blant annet 200 mill. til videreutdanning av lærere, 100 mill. til helsesøstre, gratis kjernetid i barnehage for flere, 70 mill. i tilskudd til gang- og sykkelveier, 50 mill. i tiltak mot marin forsøpling og 50 mill. til klima-arbeid i kommunene. Dette er midler som også Rana kommune vil nyte godt av, uavhengig av hvilket budsjettforslag som får flertall i dag.

Venstre er et sosialliberalt parti. Vi tror på stor grad av individuell frihet og samtidig et sterkt sosialt ansvar. Vi vil arbeide for sosial, kulturell og økonomisk fremgang i kommunen. Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Budsjettforslag:

Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer:

Endringer investeringsbudsjettet:

Nordlandsparken fjernes: 14 mill.
Rana Ungdomsskole – Moheia fjernes: 85 mill
Sanering Ytteren B fjernes: 3 mill
Totalt 102 mill.

100 mill. går til å senke kommunens gjeldsgrad
2 mill. til nye gatelys

Endringer driftsbudsjettet:
Satsinger:

Alteren skole videreføres 2,5 mill.
Lavere pris SFO 1 mill.
Skolehelsetjenesten 1 mill.
Etter- og videreutdanning barnehager 1 mill.
Kulturskolen 0,5 mill.
Barnevernstjenesten 0,5 mill.
Rus/psykiatri 1 mill.
Vedlikehold av veier 1 mill.
Vedlikehold av gang- og sykkelveier 0,5 mill.
Drift av nye gatelys 0,25 mill.
Omsorg 2 mill.
Strøsand av bedre kvalitet 0,5 mill.
Frivilligsentralen 0,25 mill.
Sum 12 mill.

Inndekning:

Eiendomsskatten settes til 3 promille og bunnfradrag på 700 000 0,5 mill.
Kantinedriften på Rådhuset selvfinansierende 0,5 mill.
Nye Ytteren skole brukes som ungdomsskole slik den var tenkt fra høsten 2018 2,5 mill.
KF Bygg 8 mill.
Flere brukere SFO 0,5 mill.
Sum 12 mill.

 

Verbalforslag:

Kommunestyret ber Rådmannen skaffe oversikt over hvilke boligområder i kommunen som mangler gatebelysning, og fremme en sak som tar for seg hva det vil koste (investeringer og drift) å skaffe gatelys der det skal være lys. Rådmannen bes også om å gå i dialog med beboerne/velforeningene om et mulig samarbeid for finansieringen. Veier nærmest skolene prioriteres.

Kommunestyret ber Rådmannen legge til rette for bygging av datasentre i Rana kommune ved at aktuelle områder reguleres til formål datasenter. Rådmannen bes også sikre områder til etablering av datasentre ved rullering av kommunedelplaner.

Kommunestyret ber Rådmannen gå i dialog med Nordland Fylkeskommune om et prosjekt for elektrifisering av kollektivtransporten i kommunen, samt autonom busstransport.

Kommunestyret ber Rådmannen gå i dialog med Dyrebeskyttelsen Norge Mo i Rana (Kattehuset) og fremme en sak med sikte på å etablere et nytt «Kattehus». En etablering må ta hensyn til foreningens behov, men også kommunens økonomi.

Kommunestyret ber Rådmannen utrede bruk av solenergi i sammenheng med investeringene som skal gjøres i nye bygg. Videre ber kommunestyret om at ingeniørlinjene på Campus Helgeland involveres i arbeidet på egnet måte.

Kommunestyret ber Rådmannen bygge videre på Smart City-søknaden fra 2017 og samarbeide videre med aktuelle aktører med sikte på en ny søknad der Mo i Rana oppnår status som Smart City. Det må settes av nødvendige ressurser til at en slik søknad kan bli vellykket.

Kommunestyret ber Rådmannen sørge for at fjernvarme kan benyttes når området «nye Gruben sentrum» omreguleres.

Kommunestyret ber Rådmannen utrede mulighet for å strø bare halve bredden av gang- og sykkelveier, slik at det igjen blir mulig å bruke spark. Det antas at dette på sikt også vil føre til besparelser på strøsandbudsjettet.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**