2017 var et godt år for Stavanger kommune

Jan Erik Søndeland (V) under kveldens bystyredebatt., Foto: Stavanger Venstre

Et bedret arbeidsmarked, satsing på rusomsorg og miljø/klima, samt en ansvarlig økonomisk drift var blant hovedpoengene når Venstre ikveld oppsummerte kommuneåret 2017.

I kveld behandlet bystyret Stavanger kommunes årsrapport og regnskap for 2017. Jan Erik Søndeland (V) førte saken for Venstre og partiets merknader til året som hadde gått.

Kommunen har hatt en positiv utvikling på en svært mange områder. Søndeland benyttet derfor anledningen til å gi rådmannens og administrasjonen velfortjent honnør på vegne av Venstre for det arbeidet som er lagt ned. Samtidig var det viktig for Venstre å understreke at byen står ovenfor et langsiktig omstillingsarbeid, som må fortsette for fullt i årene fremover. Venstre lover å holde trykket oppe for dette.

Søndelands innlegg kan leses i sin helhet under:

 

Ordfører,

Årsrapporten og årsregnskapet for 2017 er i det store og hele god lesning. Den viser at administrasjonen har jobbet godt gjennom året som gikk, og at vi samtidig har hatt lokale og nasjonale konjunkturer med oss.

Vi merker oss at de finansielle måltallene våre generelt har fortsatt den gode utviklingen fra de siste årene, noe som ikke bare kan tilskrives positive konjunkturer, men også solid økonomistyring fra administrasjonens side.

Gjennomgangen som gjøres av Rogaland Revisjon i «årsoppgjørsnotatet» er veldig bra. Deler av notatet kan kanskje være litt tungt å lese, men det gir en rekke viktige påpekninger, så det er lurt at bystyrets representanter leser dette notatet grundig.

Notatet gir gode betraktninger både vedr risiko (slik som f.eks. utbyttene våre fra Lyse), og andre tekniske/prosess svakheter (slik som f.eks. praksis knyttet til reiseregninger). Vi blir også minnet på at vi har hatt en større utgiftsvekst enn inntektsvekst. Dette må bystyret merke seg og være obs på, for det kan naturligvis ikke fortsette slik også i årene fremover.

I år, som i fjor, har rådmannen foreslåtte gode disponeringer av overskuddet:

  • Eksempelvis 10 mill kr til forskning og utvikling av nye løsninger og praksis innen rus- og psykiatrilidelser. Dette er medmennesker som har det forferdelig tøft. En hverdag vi gjerne ikke kan forstille oss, ofte under uverdige forhold. Dette er en hjertesak for Venstre, derfor støtter vi selvfølgelig rådmannens forslag om en ekstrabevilgning på 10 mill kroner her, for å potensielt ta et nasjonalt lederskap på området. Selv om bakgrunnen er trist, er derfor denne avsetningen en gladsak.
  • En annen gladsak er de 13 millionene til klima/miljøformål, som kom som en konsekvens av innføringen av piggdekkgebyret. Et virkemiddel både Høyre, Frp og FNB var sterkt imot, men som disse partiene nå alle ser at faktisk virker, ved at piggdekkandelen går ned, og at vi samtidig får inn friske midler til gode miljøtiltak.
  • Men i år, er storsatsingen vår å legge av et betydelig beløp til våre pensjonsforpliktelser. Mens vi i fjor gjorde en kjempesatsing på opprettelsen av et digitaliseringsfond på 100 millioner, foreslår rådmannen i år å sette av majoriteten av overskuddet, dvs hele 130 av 178 millioner kroner til pensjonsfond. Ikke nødvendigvis en nyhet som er godt førstesidestoff, men det er meget ansvarlig pengebruk pga etterslepet vi har hatt her, så honnør til administrasjonen for dette.

Rådmannen skriver at «Gjennom året har næringsstrukturen i regionen endret seg i retning av større mangfold». Hvis dette er riktig, så er det meget interessant, men jeg fant ingenting i årsrapporten som underbygger dette, så inntil noe slik foreligger velger jeg å stille meg spørrende og avventende. Hvis rådmannen ønsker å kommentere noe på dette, så imøteser jeg gjerne det. Det er nok utvilsomt slik at olje/gassnæringen er kraftig dominerende fortsatt, så hvis det er slik at bystyret ønsker et større mangfold, ordfører, vel da må bystyret holde trykket kontinuerlig oppe over mange mange år fremover, dersom vi ønsker å lykkes i å stimulere til nettopp et større mangfold.

Alt i alt ordfører, 2017 var et veldrevet kommuneår, og Venstre er trygge på at rådmannen og administrasjonen vil levere de resultatene vi forventer også i 2018.

Takk.