Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og SV knebler kontrollutvalget i hurtigbåtsaken!

Foto: NFK

Kontrollutvalget har i sak 96/2018 anmodet Fylkestinget om å få utvidet sine budsjettrammer for 2018. Dette for bl.a å kunne gjennomføre forberedelser og gjennomføring av åpen høring i forbindelse med samferdselssaken. Komite for plan og økonomi har, mot stemmene fra Venstre, MDG, Høyre, Rødt og Fremskrittspartiet, vedtatt å ikke innvilge kontrollutvalget nødvendige midler for å kunne gjennomføre høringen som planlagt.

– Vi har dessverre nå sett at posisjonen med Arbeiderpartiet i spissen over tid har forsøkt å kneble kontrollutvalget. Dette kan vi ikke sitte stille å akseptere. Med det vi nå opplever under denne fylkestingssamlingen er nok, nok, sier gruppeleder for Venstre, May Valle, og fortsetter

– AP,SP,KRF og SV skjønner åpenbart ikke alvoret i å hindre kontrollutvalgets arbeid og de viser ingen forståelse for viktigheten av kontroll- og tilsynsarbeidet for sikre en uavhengig kontroll og tilsynsvirksomhet. Det er uhørt at de legger slike føringer for hvordan kontrollutvalget skal utføre sitt arbeid. De forsøker sogar å detaljstyre kontrollutvalget ved å bestemme hvilke dager dette skal gjennomføres på, sier en oppgitt May Valle.

Nordland Venstre

May Valle (gruppeleder)

 

Utdypende informasjon:

Forslaget som komite for plan og økonomi fremmer for fylkestinget er som følger:

Forslag sak 96/18 Kontrollutvalget – søknad om tilleggsbevilgning

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innvilges kr. 500.000 i ekstra budsjettmidler for 2018 slik:

  1. Fylkestinget stiller til disposisjon kr. 360.000,- til å fullføre utredningen om kontrollutvalgets sekretariatsordning, og forutsetter at utredning om revisjonsordningen i Nordland fylkeskommune kan fullføres av kontrollutvalgssekretariatet. Utredningene forelegges fylkestinget til behandling i desembersamlingen inneværende år.
  2. Fylkestinget stiller til disposisjon kr. 140.000,- til å gjennomføre åpen høring. Fylkestinget forutsetter at høringen, for å begrense kostnadene, avvikles i tilknytning til fylkestingets samling i oktober, samt at sluttrapport forelegges fylkestinget til behandling i desembersamlingen inneværende år.

Fylkesrådet bes innarbeide tilleggsbevilgningen i sitt forslag til Tertial II.

Fylkestinget har det overordnede kontrollansvaret for den fylkeskommunale virksomheten. Til å forestå det løpende tilsynet har fylkestinget valg et kontrollutvalg. Fylkestinget har et overordnet ansvar for å legge til rette for at kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sine kontroll- og tilsynsoppgaver, og det er fylkestinget som vedtar kontrollutvalgets budsjett og sørger for gode rammebetingelser.

Kontrollutvalget anmodet fylkestinget om en budsjettramme på 2.085.000 kr for 2018 for å kunne gjennomføre nødvendig tilsyn og kontrollarbeid. Dette avviste flertallet i fylkestinget, og gav

kontrollutvalget en budsjettramme på 1.785.000 kr. for 2018. I fylkestingssak 96/2018 anmoder kontrollutvalget om å få tilført ekstra bevilgninger i 2018 på til sammen 820.000 kr, (360 000 kr til høring og 460 000 til å fullføre arbeidet med ny sekretariat og revisjonsordning,)

Litt historikk

Kontrollutvalget fikk i 2017 beskjed fra Fylkestinget om å utrede en revisjonsordning (sak 80/2017). Kontrollutvalget viste til at de ikke hadde ressurser til å gjennomføre prosessen uten ekstra bistand til prosjektledelse, som ville koste ½ million. I sin innstilling til budsjett for 2018 anmodet derfor kontrollutvalget fylkestinget om å få overført mindreforbruket fra 2017 i tillegg til ekstra bevilgninger på 300.000kr i budsjettåret 2018. Totalt anmodet kontrollutvlaget om 2.085.000 kr. for budsjettåret 2018. Fylkestinget vedtok imidlertid å redusere kontrollutvalgets budsjett. Ønsket om en budsjettøkning på 300.000kr ble avslått, i tillegg til at det ble vedtatt et generelt nedtrekk av budsjettet på 1%. I februar 2018 i sak 001/2018 Forvaltningsrevisjon nytt hurtigbåt og ferjekart, vedtok kontrollutvalget å gjennomføre åpen høring i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**