Åpenhet og kursendring

Ill: Venstre

Leder Trond Marthinsen i partiet NY KURS, kommer i Moss Avis med noen begrunnelser for at velgere skal stemme på partiet ved kommunevalget i 2019. Hovedbegrunnelsen synes å være at ordførerkandidatene til Arbeiderpartiet og Høyre ikke vet hva innbyggerne er best tjent med. Om dette er viktig for velgerne, gjenstår å se.

Vi vil konsentrere oss om noen andre begrunnelser. Marthinsen skriver blant annet; «NY KURS vil være garantisten for et åpent og ærlig lokaldemokrati». Flere partier vil nok hevde det samme, men for Venstre er dette en selvfølgelighet.

Videre skriver han; «Vi er et lokalt parti som bygger våre handlinger på hva som tjener Moss og oss som bor her». Alle andre lokalpartier i den nye kommunen vil hevde at det er en selvfølgelighet også for dem. Hele kronikken er i og for seg krydret med honnørord som kunne stått i valgprogrammet til både Venstre og Rødt.

Venstre er landets eldste parti. Partiet har gjennom sin historie konsekvent vernet om folkestyret og enkeltborgerens mulighet til å delta. Det vil partiet fortsatt gjøre i den nye kommunen. Venstre vil jobbe for å sikre disse rettighetene i nye Moss kommune gjennom det arbeidet som gjøres i fellesnemnda. Det er fint at andre – og nye partier – også vil være med å fronte det.

Kommuneloven og Plan- og bygningsloven krever at alle planer, deriblant kommuneplaner, reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og økonomiplaner med mer, skal ut på høringsrunder. Hver enkelt plan stiller krav om hvem og hvilke organer som skal høres. Men alle innbyggere har den samme rett til å komme med positive innspill, og å vise sin uenighet. Flere partier arrangerer i tillegg åpne møter, hvor ALLE innbyggere har mulighet til å møte. Det er altså ikke mangel på møtearenaer for innbyggerne.

Opphavet til NY KURS, slik vi har oppfatter det, bunner hovedsakelig i motstand mot reguleringsplanen for jernbanen gjennom Moss og mot utvidelse av Moss Havn.

Gjennomføringen av jernbanen gjennom Moss har forlengst startet. Byggingen vil fortsette for fullt i løpet av 2019. NY KURS (interimstyret) har tidligere uttalt at det kun er krav om en billigere løsning fra Stortinget eller at det viser seg å være umulig å bygge løsningen der den er planlagt, som kan stoppe den. Et valgresultat som gir partiet plass i det nye bystyret, vil gjelde fra 1. januar 2020. Muligheten til å stanse utbyggingen er derfor i praksis minimal.

Av større reguleringsplaner er utvidelsen av Moss Havn. Venstre er mot en flytting/kapasitetsutvidelse av havna som vil gjøre den til en dominerende nasjonal havn slik områdereguleringen legger opp til. Venstre mener at havna vil få tilstrekkelig plass innenfor den «gamle» (gjeldende) reguleringsplan. Dette er en felles interesse vi ser ut til å ha med NY KURS. Det er varslet at reguleringssaken kommer opp i høst. Venstre ønsker at alle som har en mening om den allerede nå engasjerer seg og bidrar med synspunkter og argumenter. Når ny reguleringsplan blir vedtatt vil den gjelde for nye Moss kommune.

Kommunelovens § 13–1 slår fast kommunedirektørens (rådmannens) rolle i lokaldemokratiet. Rådmannen har blant annet en saksforberedende rolle samt gjennomføringsmyndighet av saker som er vedtatt av bystyret og utvalg med politisk vedtaksrett.

NY KURS må, som alle andre, forholde seg til rådmannens rolle som faglig premissleverandør for saker som skal behandles politisk. Partiet må derfor velge å ha tillit til de saksframlegg og underlagsdokumenter som administrasjonen i Moss bruker til sine vurderinger, eller selv gå ut og innhente opplysninger og faglige råd for å underbygge partiets synspunkter. Hvilken tilnærming NY KURS velger, vil avgjøre hvilke muligheter de har til å skape samarbeid med andre partier som kan gi dem gjennomslag for egen politikk i det nye kommunestyret.