Askeland (V) til bystyret: Det finnes ikke vanskelige barn!

Bystyret behandlet idag sak 84/18 om hvordan skolemiljø-saker skal følges opp best mulig i skolene. Rune Askeland (V) førte saken for Venstre og slo fast at forebygging på levekårfeltet er svært viktig i arbeidet for et godt skolemiljø.

Det må være vår visjon at ingen barn skal stå opp med en klump i magen og med frykt for hva som venter på skolen.

Hele Askelands innlegg kan leses i sin helhet her:

Rune Askeland (V) i bystyret 3. september 2018

Ordfører,

Dette er en oppfølging av forvaltningsrevisjonen av skolemiljø. En revisjon som avdekket rutiner som ikke var gode nok på flere av våre skoler.

Rådmannen peker på kompetanse, kompetansedeling og implementering som viktig nøkkelord i det forebyggende og oppfølgende arbeidet på skolemiljøfeltet.

Ser en på forslagene til tiltak i sammenheng med endringene i paragraf 9a i opplæringsloven, så er det Venstres oppfatning at rådmannen tar dette på stort alvor.

Det er ekstremt komplisert å jobbe frem gode velfungerende skolemiljø over tid. Mange utfordringer endrer seg over tid. Barn og unge endrer seg over tid.

Skolen er og nødt til å endre seg over tid. Vi har en nulltoleranse for mobbing, selvfølgelig. Det jobbes godt hver dag i stavangerskolen for et inkluderende skolemiljø.

Samtidig så er det til enhver tid barn som ikke har det godt. Enten hjemme eller på skolen. Eller kanskje begge steder.

Vi må ha en skole som har gode rutiner og en god kompetanse for å kunne skape det gode skolemiljøet. Skolen har et mandat for utdanning, men og for å være med på å forme fremtidens gode medborgere som skal kunne fungere godt i lag med resten av samfunnet.

Resten av samfunnet påvirker og det som skjer på skolen. Å jobbe med forebygging på levekårsfeltet er viktig for å fremme et godt skolemiljø.

Det må være vår visjon at ingen barn skal stå opp med en klump i magen og med frykt for hva som venter på skolen.

Det må være vår visjon at færre barn vokser opp i familier der rusen tar overhånd og barn må tidlig bli voksne.

Det må være vår misjon at barn skal få være barn.

Levekår og utdanningsnivå til foreldre påvirker skolehverdagen til barna.

Felleskolen har i oppdrag å være sosialt utlignende. Det er krevende, men som vår fremste fellesarena i samfunnet i dag, så er det enormt viktig. Aldri har fokuset vært større på mobbing, det er bra. Men, vi har og en oppgave – og det er å forebygge.

En av de viktigste oppgavene fremover er å hindre utenforskap. Forebygging er roten til alt godt.

Jeg avslutter med et sitat, som jeg mener sier mye viktig:

Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig” (sitat av: Liv Berit Heimstad Tønnessen).

Takk ordfører