Vil ha flere planter for humler og bier

May Britt Vihovde, Haugesund Venstre

Mye av den maten vi setter på bordet er avhengig av pollinering og det er derfor veldig viktig for verdens matproduksjon av vi tar vare på de pollinerende insektene som humler og bier.

I Bystyremøte onsdag 05.09 vil varaordfører May Britt Vihovde stille følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Er retningslinjene i vår kommuneplan gode nok til å sikre pollinatorvennlig vegetasjon i Haugesund kommune?
  2. Om nei, hvilke endringer kreves for å sikre dette?
  3. Er det behov for egen plan for naturmangfold og grøntstruktur som sikrer kartlegging av ulike areal og hvordan en skal utvikle og etablere eksisterende parker og grøntanlegg slik at en sikrer gode forhold for pollinerende insekter?

Truede insekter

«Det skjer en nedgang i mangfoldet og utbredelsen av pollinerende/befruktende insekter i store deler av verden. Av bier og humler i Norge, er 30 % ført opp på Norsk rødliste for arter som er truet eller nær truet. Andre pollinerende insekter er for eksempel sommerfugler, biller og fluer. Dette er et stort problem, fordi pollinerende innsekter er helt avgjørende for økosystemet og for matproduksjon», sier May Britt Vihovde.

 

Kommunen må ta sitt ansvar

Kommunene har som planstyresmakt mulighet til å utarbeide planer for naturmangfold og grøntstruktur som sikrer pollinatrovennlig vegetasjon.

«Vi kan stille krav om bevaring av grønne kvaliteter i byggeområder, for eksempel bevaring av trevegetasjon. Tilsvarende kan vi gi retningslinjer om planer for planting og stiller krav om at det skal benyttes arter som fremmer hensynet til naturmangfold og pollinerende insekt der vi selv har drifts- og skjøtselansvar.” sier Vihovde.

Viktig sak for Venstre

For Venstre er det viktig at vi sikrer naturmangfoldet og arter som er utrydningstruet. Derfor er det viktig at Haugesund kommune er bevisst sin forvalterrolle og setter ut planter med videre som sikrer insektene som trengs. Dernest må vi som regulerende myndighet også stille krav til private utbyggere slik at de også ivaretar dette.