Kulturminner til besvær

Korn i solnedgang på Holm gård., Foto: Finn Dale Iversen

Dessverre vil ikke styringsflertallet i Moss med Ap, Rødt, MDG og SV gi fritak for eiendomsskatt på Charlottenborg gård. Det er spesielt skuffende at MDG ikke vil følge opp i tråd med prioriteringer i kulturminneplanen. Noe en også burde forvente at SV ville gjort.

I eiendomsskatteloven § 7 b står det at det kan gis fritak for bygning som har historisk verdi. Med hjemmel i denne paragraf søkte eier av Charlottenborg gård fritak fra eiendomsskatt for hovedbygningen på gården, som ligger i Søndre Jeløy landskapsvernområde.

Bystyret har over tid behandlet en rekke bygninger etter paragrafen om historisk verdi. Mange har fått fritak fordi de av ulike årsaker har blitt ansett som å ha verdi å bevare for lokalsamfunnet vårt. Dette gjelder også i høyeste grad for hovedbygningen på Charlottenborg.

Byantikvaren påpeker at «Søndre Jeløy er oppført i Riksantikvarens register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Området skal forvaltes etter vernebestemmelsene i forvaltningsplan for landskapsvernområdet hvor det ligger klare føringer for endring av bygninger.» Derfor har også eieren blitt pålagt å følge de retningslinjer som gjelder under restaurering og vedlikehold. De vil gjelde også i framtida.

Videre sier byantikvaren at «Charlottenborg gård er en av de mindre lystgårdene i Søndre Jeløy, og den er viktig for helheten av miljøet. Den representerer en annen stil og størrelse enn de andre gårdene. Hovedbygningen i sveitserstil er restaurert og tilbakeført til slik den var i 1865.» Det betyr at ut gården har en ekstra verdi for landskapsvernområdet ut over selve hovedbygningen, noe som forsterker argumentene om fritak for historisk verdi.

Byantikvaren minner også om at «Hovedbygningen til Charlottenborg gård er bevaringsverdig på bakgrunn av alder, autensitet og sjeldenhet, i tillegg til opplevelses-, historisk-, og arkitektonisk verdi. Bygningen ble vedtatt bevart gjennom Moss kommunes kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2017-2029». Denne planen ble enstemmig vedtatt i bystyret og fastslår at hovedbygningen i seg selv har historisk verdi, men den har også større verdi for lokalsamfunnet gjennom landskapsvernområdet og ut fra nasjonale interesser.

Venstres forslag i bystyret om å gi fritak ut fra historisk verdi fikk støtte av H, FrP og KrF, men det manglet dessverre to stemmer på flertall. MDG kunne vært de to stemmene. Venstre forstår ikke hvordan MDG og SV kan se bort fra alle de åpenbare argumentene for fritak når man ser hvilken betydning hovedbygningen og Charlottenborg gård faktisk har.