Hva gjør vi med høyt fravær i grunnskolen?

Bjørn Gunnar Husby, Haugesund Venstre

De store konsekvensene stort fravær i grunnskolen har for den enkeltes fremtid er bekymringsfullt, sier Bjørn Gunnar Husby, som er 1. vara til oppvekststyret for Haugesund Venstre.

I september i år publiserte Utdanningsdirektoratet for første gang fraværsstatistikk for 10.klassinger i grunnskolen. Statistikken viser at fraværet i 10. klasse på ungdomsskolen er høyere enn på videregående. På landsbasis har over 14,5 prosent av elevene i 10. klasse over 15 dager fravær.

Elever som har høyt fravær i grunnskolen fortsetter å ha høyt fravær i videregående, og det øker faren for å ikke fullføre videregående. Å fullføre videregående opplæring er viktig for det gir grunnlaget for en vellykket inngang og senere karriere i arbeidslivet.

Mye fravær har også sosiale konsekvenser fordi man går glipp av sosialtrening og venner. I verste fall ender det med at man oppsøker negative miljø hvor man finner rus og kriminalitet.

Årsaker til høyt fravær

Årsakene til høyt fravær i grunnskolen er mange og sammensatte, men den hyppigste grunnen elevene selv rapporterer er diffuse plager. Typisk er da at elevene er trøtt/uopplagt, vondt i hodet og vondt i magen, noe som kan skyldes dårlige vaner eller at de er stresset. I tillegg nevnes også psykiske lidelser, vanskelige hjemmeforhold, lærevansker og kronisk sykdom som årsaker.

Ulike tiltak

De alvorlige konsekvensene høyt fravær har for den enkelte elev, gjør det nødvendig med tiltak rettet mot de elevene som sliter med å gå på skolen eller mangler motivasjon. For å redusere fraværet er det viktig at vi begynner allerede i første klasse og at det sikres et godt samarbeid mellom skole og hjemmet. Et slikt samarbeid sikrer tidlig oppfølging av elever som risikerer høyt fravær. Gjennom et samarbeidet kan skolen også hjelpe foreldre med å gi barna sine gode vaner.

Kompetanseheving for de som arbeider i skolen vil bidra til forebygging, tidlig identifisering og kartlegging. På skolene eller i kommunen kan det opprettes fraværsteam med mulighet for tverrfaglig samarbeid. Et slikt team består ofte av lærere, skolens ledelse, sosialpedagogisk rådgiver, sosiallærer og helsesøstre. Fraværsteam kan identifisere årsaker til fravær og sette inn de rette tiltakene. På noen skoler i Norge ringes det til de elevene som ikke kommer på skolen, og i noen tilfeller blir de hentet. Dette krever ressurser, men har vist seg å virke på de skolene som har prøvd det.

Det er ikke alltid like enkelt for oss voksne å forstå barn og unges hverdag. Mer elevdemokrati kan hjelpe oss med dette. Da må vi lytte til hva elevene sier om sin egen skolehverdag og skoletid, og ta dem på alvor. Da vil vi finne årsaker som vi som er voksne ikke får tak i.

På skolen er det viktig med et godt og trygt miljø hvor eleven trives og opplever mestring. Nasjonale prøver og Pisa tester har gjort at vi har fått en mer prestasjonsorientert skole. En skole som er mer mestringsorientert vil kunne øke elevenes motivasjon, og redusere fravær.

Stiller spørsmål i oppvekststyret

Høyt fravær hos elever i grunnskolen har ulike årsaker, og ulike elever krever ulike tiltak. De store konsekvensene stort fravær har for den enkeltes fremtid er bekymringsfullt. Derfor stiller Bjørn Gunnar Husby spørsmål i ukens oppvekststyre til administrasjonen i Haugesund kommune om hvilke rutiner skolene i Haugesund har for å følge opp barn og unge som har risiko for høyt fravær fra skolen.