Øker satsingen på kollektiv, gange og sykkel

– Vi satser på gode løsninger som gjør hverdagen enklere for folk som bruker buss eller bane i regionen der de bor, sier Jon Gunnes i Stortingets samferdselskomité.

Kollektivtrafikk, gange og sykkel i de store byene prioriteres høyt i kommende budsjett. Milliardsatsingen på gode miljøvennlige løsninger gjør det lettere for folk å bruke byen sin, sier Venstres Jon Gunnes.

Det er finansieringen av de såkalte byvekstavtalene som nå styrkes kraftig. Disse avalene legger til rette for bedre kollektivtilbud og gode gang og sykkelmuligheter i ni av våre største byregioner: Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Kristiansandsregionen, Grenland og Tromsø.

Gjør hverdagen enklere for folk som bruker buss eller bane

-Vi dobler støtten i 2019. Det viser at vi prioriterer store og viktige kollektivprosjekter. Vi satser på gode løsninger som gjør hverdagen enklere for folk som bruker buss eller bane i regionen der de bor, sier Gunnes i Stortingets samferdselskomité.

Viktige prosjekter

  • Fornebubanen i Oslo og Akershus: 391 mill. kr.
  • Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen: 962 mill. kr
  • Metrobussen i Trondheim: 5 mill. kr
  • Bussveien på Nord-Jæren: 174 mill. kr

–Dette er en satsing som Venstre har jobbet for i mange år, og som nå forsterkes ytterligere. Den er viktig for å nå målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal dekkes av kollektiv, sykkel og gange.

Jon Gunnes (Venstre)

I budsjettet for 2019 blir det foreslått å bevilge totalt 3,7 milliarder til byvekstavtalene og belønningsordningen for kollektivtrafikken. Det er en økning på om lag 45 pst. fra 2018. Av dette foreslås det 1,5 mrd. kr i tilskudd til store kollektivtransportprosjekter (nevnt over).

Videre foreslås det også 659,7 mill. kr til kollektivtransport-, sykkel- og gangetiltak langs riksveier og 1,5 mrd. kr til såkalte belønningsmidler til kommuner

Samarbeid stat og kommune

Byvekstavtalene innebærer at staten tar halvparten av regningen i store kollektivprosjekt som inngår i en bymiljø- eller byvekstavtale. Byer og regioner som deltar må finansiere den andre halvparten selv. I dag betyr dette i stor grad bruk av bompenger.

– Dette er en satsing som Venstre har jobbet for i mange år, og som nå forsterkes ytterligere. Den er viktig for å nå målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal dekkes av kollektiv, sykkel og gange.

Nye byområder prioriteres

Staten er nå i gang med å starte forhandlinger om byvekstavtaler med nye regioner:

  • Kristiandsregionen
  • Nedre Glomma
  • Tromsø
  • Buskerudbyen
  • Grenland

I flere av disse byområdene avventer Samferdselsdepartementet nå pågående lokale prosesser og vedtak. Det er satt av 285 mill. kr til å følge opp de statlige forpliktelsene i disse avtalene.

I tillegg vi de nye regionene konkurrere om 488 millioner kroner som skal fordeles mellom byområdene.

Les mer om Venstres politikk på transport og samferdsel

Bli med i Venstre