Øker satsingen på kollektiv, gange og sykkel

– Vi satser på gode løsninger som gjør hverdagen enklere for folk som bruker buss eller bane i regionen der de bor, sier Jon Gunnes i Stortingets samferdselskomité.

Kollektivtrafikk, gange og sykkel i de store byene prioriteres høyt i kommende budsjett. Milliardsatsingen på gode miljøvennlige løsninger gjør det lettere for folk å bruke byen sin, sier Venstres Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Det er finansieringen av de såkalte byvekstavtalene som nå styrkes kraftig. Disse avalene legger til rette for bedre kollektivtilbud og gode gang og sykkelmuligheter i ni av våre største byregioner: Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Kristiansandsregionen, Grenland og Tromsø.

Gjør hverdagen enklere for folk som bruker buss eller bane

-Vi dobler støtten i 2019. Det viser at vi prioriterer store og viktige kollektivprosjekter. Vi satser på gode løsninger som gjør hverdagen enklere for folk som bruker buss eller bane i regionen der de bor, sier Gunnes i Stortingets samferdselskomité.

Viktige prosjekter

  • Fornebubanen i Oslo og Akershus: 391 mill. kr.
  • Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen: 962 mill. kr
  • Metrobussen i Trondheim: 5 mill. kr
  • Bussveien på Nord-Jæren: 174 mill. kr

–Dette er en satsing som Venstre har jobbet for i mange år, og som nå forsterkes ytterligere. Den er viktig for å nå målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal dekkes av kollektiv, sykkel og gange.

Jon Gunnes (Venstre)

I budsjettet for 2019 blir det foreslått å bevilge totalt 3,7 milliarder til byvekstavtalene og belønningsordningen for kollektivtrafikken. Det er en økning på om lag 45 pst. fra 2018. Av dette foreslås det 1,5 mrd. kr i tilskudd til store kollektivtransportprosjekter (nevnt over).

Videre foreslås det også 659,7 mill. kr til kollektivtransport-, sykkel- og gangetiltak langs riksveier og 1,5 mrd. kr til såkalte belønningsmidler til kommuner

Samarbeid stat og kommune

Byvekstavtalene innebærer at staten tar halvparten av regningen i store kollektivprosjekt som inngår i en bymiljø- eller byvekstavtale. Byer og regioner som deltar må finansiere den andre halvparten selv. I dag betyr dette i stor grad bruk av bompenger.

– Dette er en satsing som Venstre har jobbet for i mange år, og som nå forsterkes ytterligere. Den er viktig for å nå målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal dekkes av kollektiv, sykkel og gange.

Nye byområder prioriteres

Staten er nå i gang med å starte forhandlinger om byvekstavtaler med nye regioner:

  • Kristiandsregionen
  • Nedre Glomma
  • Tromsø
  • Buskerudbyen
  • Grenland

I flere av disse byområdene avventer Samferdselsdepartementet nå pågående lokale prosesser og vedtak. Det er satt av 285 mill. kr til å følge opp de statlige forpliktelsene i disse avtalene.

I tillegg vi de nye regionene konkurrere om 488 millioner kroner som skal fordeles mellom byområdene.

Les mer om Venstres politikk på transport og samferdsel

Bli med i Venstre


**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**