Tema Mer miljøvennlig transport

Vi er alle avhengig av velfungerende transportløsninger, men samtidig står transportsektoren for store klimautslipp i Norge. Skal vi nå målene om utslippsreduksjoner, må vi legge til rette for nye miljøvennlige løsninger for både vei, bane, sjø og i lufta. Målet er en utslippsfri transportsektor.

Hvis vi skal halvere klimautslippene innen 2030, må elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen overta for fossile drivstoff i et betydelig omfang – både i privatbiler, tyngre kjøretøy, til sjøs og i luftfarten. Vi mener at alle nye biler må være nullutslippsbiler i 2025, og at all tungtransport må være fossilfri innen 2030.

Venstre vil stimulere norsk nullutslippsinnovasjon, og vårt mål er at Norge skal bli verdens viktigste testmarked for nullutslippsløsninger i transportsektoren, både for personbil, tyngre kjøretøy og fartøy. Det offentlige må gå foran og stille krav om null- og lavutslippsløsninger ved alle offentlige transportinnkjøp, inkludert anleggsdrift på offentlige byggeplasser

Vi vil at Norge skal ta en særlig lederrolle i utviklingen av klimavennlig skipsteknologi, og bidra til at nullutslippsteknologi for alle skipstyper skal være tilgjengelig på det globale markedet innen 2030.
Venstre vil ha en miljøvennlig transportsektor som skal gi innbyggerne en enklere, tryggere og mer miljøvennlig hverdag. Venstres mål er en omlegging og reduksjon i bilbruken og å gjøre det enklere og mer attraktivt å gå, sykle eller reise kollektivt.

Venstre vil bygge moderne skinnebaserte høyhastighetsbaner som kan brukes av både godstrafikk og regional- og langdistanse persontrafikk. Slike konkurransekraftige høyhastighetsbaner vil samtidig bidra til kraftige kutt i norske klimautslipp gjennom overføring av store deler av dagens fly-, bil- og godstrafikk til elektrisk og langt mer energieffektiv drift.

Venstres hovedmål for transportpolitikken er

  • å halvere utslipp fra transportsektoren innen 2030
  • at det skal bli enklere å gå, sykle og reise kollektivt
  • å gjøre det enklere og billigere å kjøre miljøvennlige biler
  • å gjøre jernbanen raskere og mer moderne