Alle barn får rett til å dra på leirskole

Asker natur, Foto: Ivar Knai - Asker Venstre

20% av elevene i grunnskolen får i dag ikke tilbud om leirskole. Derfor var det viktig for Venstre å sikre alle barn rett til minst et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.

Frilutskompetanse

Leirskolene gir elevene viktig friluftslivskompetanse og unike opplevelser ute i naturen. Man lærer å ferdes i, og verdsette naturen, gjennom bruk av nærmiljøet, og ved å få prøve seg på forskjellige friluftsaktiviteter til ulike årstider. Noen lærer å gå på ski og tenne bål ute i naturen, andre å bruke fiskestang eller å være i båt. Man lærer hvordan man skal ta seg frem i naturen, hvilket utstyr man trenger og kanskje noen får oppleve å overnatte ute i naturen.

Et leirskoleopphold gir også andre mestringsopplevelser. Det å reise bort over flere dager sammen med medelever gir nye erfaringer og utfordringer. Man blir mer selvstendige og lærer å kjenne sine medelever på en annen måte.

Lovfestet leirskoleoppholde

Hittil har det vært opp til hver enkelt skoleeier å avgjøre om de ønsker å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting. Nå blir dette en lovfestet del av utdanningen som alle kommuner er forpliktet til å tilby. Kommunene skal få penger til dette gjennom kommunerammen. I tillegg er det et øremerket tilskudd på budsjettet til Kunnskapsdepartementet. Det er kommunene selv som skal bestemme organiseringen av tilbudet, og dermed kan det bli lokale variasjoner. Kravene som stilles, er at turen må ha en varighet på minst tre overnattinger og at en del av aktivitetene skal være opplæring. Videre er det viktig at turen planlegges sammen med elever og foreldre, og at det tas hensyn til ulike behov blant elevene.

Viktigst er imidlertid av alle barn får tilbud, og med Venstre i regjering blir dette en realitet.

Les May Britt Vihovde sitt leserinnlegg i Haugesunds Avis: https://www.h-avis.no/debatt/skole/politikk/alle-barn-far-rett-til-a-dra-pa-leirskole/o/5-62-695352