Telemark Venstres høringssvar til KU om deponi i Brevik

Utsyn fra Krogshavn i Bamble. , Foto: Line Markussen

Telemark Venstre sier nei til deponi av uorganiske farlig avfall i Brevik

Gjennom Baselkonvensjonen forplikter medlemslandene seg til å sluttbehandle og håndtere farlig avfall på en miljømessig forsvarlig måte. Det forventes at medlemslandene behandler avfallet i nærheten av der det oppstår og dermed reduserer grensekryssende transport. Dette sammenfaller også med EUs rammedirektiv for avfall, som er gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.

Framtidas løsninger må være bærekraftige. Vi ser at det alltid vil være et visst behov for deponi av uorganisk farlig avfall, men vi tror det er mulig å dramatisk redusere mengden og gjøre det mulig å deponere dette avfallet i tette fjellhaller i god avstand fra bebodde områder.

Avfallsgips, som NOAH planlegger å deponere, består av forurenset svovelsyre og flyveaske, men også iblandet andre typer farlig avfall av for oss uvisst innhold og opphav. Mesteparten av flyveasken er importert fra Norden og Europa. Konsekvensutredningen indikerer et økende deponibehov, opp mot 800 000 tonn årlig, og en varighet på minst 25 år. Dette betyr at både syre og flyveaske er planlagt deponert i samme omfang, eller større fram til 2050.

Telemark Venstre er opptatte av at vi skal ha mer bærekraftige løsninger for farlig avfall enn det vi har i dag. Derfor mener vi at et gigantdeponi i Brevik ikke er framtidsrettet, fordi at det er stor fare for at det vil virke som en sovepute mot innovasjon og utvikling i bransjen.

Et deponi i Brevik vil etter vårt syn ligge for tett på innbyggerne og bidra til å forringe bokvaliteten i området. Vi mener også at et deponi først og fremst må legges til en kommune som ønsker deponi i nærheten, noe det lokale selvstyret ikke ønsker i dette tilfellet.