Jordvern

Indre Østfold Venstre har gjennom året 2018 arbeidet mye med sak om jordvern generelt og jordvern på Sekkelsten spesielt.

 

Til arbeidet med ny kommuneplan for Indre Østfold kommune har vi spilt inn disse punktene i arbeidet:

 

1. Indre Østfold kommune legger til grunn en overordnet strategi om null-tap av areal for dyrka mark. Langsiktig målsetting er å ha et positivt areal-regnskap.

2. Indre Østfold kommune oppretter et jordvernfond. Fondet skal stimulere til nydyrking av areal.

3. Dersom dyrka mark omdisponeres til annet formål, må det veksles inn nydyrket areal.

4. Arealforvaltning i Indre Østfold kommune må fra dags dato sees i et helhetlig perspektiv.

5. I arbeidet med arealplan for Indre Østfold kommune ser man på hvilke areal som det ikke lenger er hensiktsmessig å omdisponere fra dyrka mark, men kan tilbakeføres til LNF- formål. Dette med bakgrunn i en bedre og mer helhetlig arealforvaltning i ny større kommune og nye nasjonale målsetttinger for jordvernhensyn.

 

Kornåker på Nøtterøy
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**