Bydelsprogram for bydel Frogner 2019-2023

Den vakre og levende bydelen

Innhold

1. Lokaldemokrati og medbestemmelse

Venstre vil være et nært og lyttende ombud for Frogner bydels innbyggere og arbeide aktivt for åpenhet i prosesser og lav terskel for å påvirke beslutninger. Frogner bydel skal være en vakker og levende bydel med gode bomiljøer og vakker natur.

Venstre vil derfor i denne perioden prioritere arbeide med å:

 • Styrke lokaldemokratiet og desentralisere beslutningsprosesser i alle saker som angår beboerne i Frogner bydel direkte
 • Sørge for at det utarbeides bestemmelser for reell medvirkning i planprosesser
 • Utrede Fjordbyparken
 • Ta inn resultatene fra charrétten i plansaken for Majorstuen stasjon
 • Planprosjekt for Frognerstranden i tunnel

2. Utdanning og oppvekst

Frogner bydel skal være en god bydel å vokse opp i.

Venstre vil i derfor i denne perioden prioritere arbeide med å:

 • Styrke helsestasjonen og skolehelsetjenestens ulike tilbud med flere fagstillinger
 • Styrke Utekontakten i Frogner bydel
 • Sikre bedre barnehagedekning
 • Utvikle gode overgangsordninger mellom barnehage og skole
 • Øke mulighetene for alle til å delta i ulike fritidsaktiviteter gjennom støtteordninger og gratis lånetilgang til utstyr
 • Inntektsgradering av foreldrebetalt AKS

3. Miljø og samferdsel

Frogner bydel bør få bedre muligheter til å utvikle et blomstrende lokalliv med grønne lunger og et trivelig lokalt bymiljø.

Venstre vil i derfor i denne perioden prioritere arbeide med å:

 • Sikre en fornuftig fordeling av offentlig gategrunn mellom kollektivtransport, bil, sykkel og gående
 • Gjøre sykkelrutene gjennom bydelen sammenhengende og trygge, samtidig som det skal være p-plasser nok til beboernes biler
 • Etablere flere ladestasjoner el-biler
 • Sikre skoleveiene gjennom konkrete trafikktiltak
 • Sette opp fotobokser i 30 soner
 • Satse kollektivt med lave billettpriser, og flere holdeplasser i bydelen
 • Bevare grønne lunger og friområder
 • Stoppe trikkeplanene gjennom Tinkern bydelspark
 • Stoppe trikkeplanene i Skovveien
 • Gjenskape Bygdøy alle med smale kjørefelt for lokaltrafikk og trerekker på begge sider av veien i samsvar med vernebestemmelsene

 

4. Kulturvern og byutvikling

Frogner bydel har en unik og historisk verneverdig bebyggelse. Det er derfor nødvendig å intensivere vernearbeidet for å sikre at bydelen beholder sitt særpreg og formidler sin historie videre til de neste generasjoner. Det er nå behov for en ny byutviklingspolitikk hvor kravene til nybygging er bedre tilpasset eldre bebyggelse og hvor man satser mer på å videreutvikle det gamle istedenfor å rive og bygge nytt for enhver pris.

Venstre vil derfor i denne perioden prioritere arbeidet med å:

 • forhindre inhuman og stedsødeleggende utbygging
 • Utvikle en helhetlig plan for Lille Uranienborg
 • Ivareta bydelens kulturminner og tilrettelegge for publikumsbruk

 

5. Idrett og friluftsaktiviteter

Frogner bydel mangler, sin størrelse til tross, et svømmetilbud til befolkningen. Det er også mangel på uteareal som fritt kan brukes til fritidsaktiviteter. Venstre vil derfor i denne perioden prioritere arbeidet med å:

 • Få bygget en flerbrukshall/idrettshall sentralt beliggende i bydelen
 • Øke tilgangen til de idrettsflater bydelen har blant annet i Frognerparken
 • Utvikle nye friområder med generell tilgang for alle

6. Helse og velferd

Frogner bydel har en sammensatt befolkning hva gjelder alder og helsemessige utfordringer. Sykehjem drevet av private og ideelle organisasjoner gir viktige tilbud til befolkningen. Slike tilbud må sikres videre drift.

Venstre vil derfor i denne perioden prioritere å arbeide med å:

 • Utvikle lavterskel tilbud til sårbare grupper blant barn, unge og eldre
 • Implementere en ny ruspolitikk med gode hjelpeordninger
 • Bidra aktivt til en hensiktsmessig fordeling mellom private og offentlige drivere av helse og omsorgstjenester i bydelen

 

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**