Til innhold

Ny E6 på landets beste matjord

Kornåker, Foto: Gunnar Arvesen

Innlegg av Anne-Brit Skjetne – leder i Levanger Venstre.

Hele strekningen for ny E6 i Levanger går på fulldyrka jord av svært god kvalitet. Landets beste matjord. En overordnet føring for valg av løsning må være : VERN AV MEST MULIG DYRKET JORD!

Det er 4 hovedalternativ til traseer. Det bør utarbeides et fullstendig arealregnskap over hvor mye dyrka mark som foreslås omdisponert, både permanent og eventuelt midlertidig. Dette regnskapet må være førende for trasevalg og plassering av kryss, utifra hensyn til å bevare mest mulig dyrket mark.

En hastighet på 110 km/t krever mere dyrket jord. Begrunnelsen for 110 km/t er målt trafikkmengde. Da må en også ta med, eller helst trekke fra, at 30% av trafikkmengden er lokaltrafikk som skal sluses inn på E6. En hastighet på 90 km/t med midtdelere og forbikjøringslommer er derfor tilstrekkelig på denne strekningen. 90 km/t krever også mindre areal i kryssløsninger.

Veikryssenes omfang, omfanget av sideanlegg og kryssenes plassering er den viktigste variabelen med tanke på jordvern. Sideanlegg kan bestå av pendlerparkering i tilknytning til alle kryss, kontrollanlegg for kjøretøy, serviceanlegg med døgnhvileplass for tungbiltrafikk m.m. Svært arealkrevende. Det er ingen tvil om at kryssene i tillegg vil skape et stort press fra ulike næringsaktører om etablering av virksomhet inntil kryssene, med ytterligere press på dyrka jord.Kryssenes plassering og omfang må velges utfra hensynet til jordvern.