Vil frita studentsamskipnaden for eiendomsskatt

Foto: Fotograf Hattrem

For å styrke Levanger som en attraktiv kommune å bo og studere i, vil Venstre vil frita studentboliger eid av Studentinord (studentsamskipanden i Levanger) for eiendomsskatt.

Saken behandles av formannskapet på onsdag. – Loven åpner for at institusjoner som driver en virksomhet som tar sikte på å gagne en kommune kan fritas, og dette gjelder i aller høyeste grad for samskipnaden, sier Venstres gruppeleder Karl M. Buchholdt.

Det var i kommunestyret i oktober at Venstre fikk oversendt ett forslag til formannskapet om å utrede at Studentinords boliger skulle fritas for eiendomsskatt. – Hensikten med et slikt fritak er å styrke Levanger som studiested. Jeg er derfor svært overrasket over at rådmannen derfor foreslår å avvise en slik fritaksordning. Det ligger derfor et særlig ansvar på AP og SP som har flertallet i formannskapet, sier Buchholdt. Han forteller at Levanger som studiested har i overkant av 2000 studenter, og viser til at store kommuner som Oslo, Kristiansand og Stavanger har slike fritaksordninger.

Når vi har et system med eiendomsskatt, så er det viktig at vi fritar de institusjonene som bidrar positivt til samfunnet, sier Buchholdt. Studentsamskipnaden tilbyr boliger til mange av byens studenter, og er en viktig bidragsyter i forhold til å gjøre Levanger attraktiv som studentby. Samskipnaden bidrar til å holde hybelprisene nede og er et godt forbilde for andre huseiere. De bør derfor slippe å betale eiendomsskatt. Det vil komme både studentene og kommunen til gode, sier Buchholdt.

Han etterlyser en tydeligere vertskommunerolle for Levanger opp mot både Nord universitet som institusjon og opp mot studentene. –Jeg tror Levanger hadde stått seg på å ha en mer offensiv tilnærming på dette saksfeltet, sier Buchholdt. – Jeg forventer derfor at Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter opp om Venstres forslag og fritar studentboliger eid av Studentinord for eiendomsskatt, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.