Kulturmelding på lag med framtida

– Landet vårt går gjennom store omstillinger, og da må vi anerkjenne hvilken betydning kunst og kultur kan ha for samfunnsutviklingen, sier kulturminister Trine Skei Grande. (Foto: Mona Lindseth)

– Kunst og kultur er ytringer. Derfor er kulturpolitikk også ytringsfrihetspolitikk. Vi trenger et rikt og variert kulturliv for å ha et velfungerende demokrati, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Kulturminster Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg er klare for å legge frem kulturmeldingen “Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida”

Fredag la statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande frem den nye kulturmeldingen “Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida“. Det er første gang siden 2003 at det blir lagt fram en kulturmelding som tegner opp kulturpolitikken for de kommende ti årene.

Like muligheter til å oppleve kunst og kultur

– Kulturpolitikken må bidra aktivt til at alle får like muligheter til å uttrykke seg, og å oppleve kunst og kultur av ypperste kvalitet. Vi har et mangfoldig og solid kulturliv i hele landet. Jeg har tenkt å være kulturminister lenge, og det vil komme flere stortingsmeldinger og lover hvor ulike områder på mitt felt vil bli grundig behandlet. Nå er kulturmeldingen presentert og mitt hovedbudskap er tydelig: Kulturens kraft skaper vi sammen. Fra Finnmark i nord til Agder i sør.

Kulturens kraft skaper vi sammen. Fra Finnmark i nord til Agder i sør

Trine Skei Grande


Norge har oppnådd mye i kulturpolitikken som vi må bygge videre på. Samtidig lever vi en tid med store samfunnsendringer. Endringer som gjør kulturlivet stadig viktigere. Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. Og samfunnet og kulturen bygges best nedenfra. Derfor må vi legge til rette for at lokalsamfunn og regioner i enda større grad kan bidra til å forsterke kunsten- og kulturens plass i samfunnsutviklingen. Selvfølgelig skal vi fremdeles ha sterke profesjonelle institusjoner og organisasjoner, men å åpne opp for å utnytte regionale fortrinn er grunnleggende positivt.

Les kulturmeldingen: Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Spre makt

Kulturmeldingen fastsetter hvilke prinsipper regjeringen mener skal ligge til grunn for ansvars- og oppgavefordelingen mellom stat, fylke og kommune framover. Venstre vil spre makt på kulturfeltet og er glad for at regjeringen i denne meldingen foreslår å både spre makt, overføre midler og følge dette opp med tettere samarbeid. Vi trenger mer dialog mellom de ulike forvaltningsnivåene.

– Derfor vil jeg samarbeide tett med fylkeskommunene og kulturlivet om den konkrete oppgavefordelingen, sier Trine Skei Grande.

Det foreslås også i meldingen å sette i gang et lovarbeid med sikte på å lage en ny kulturlov. Den skal reflektere de nasjonale målene for kulturpolitikken, og være tydelig på det ansvaret både stat, fylkeskommune og kommune har for å legge til rette for kulturvirksomhet.

Vi vet at kreativitet er en driver for innovasjon

Trine Skei Grande

Dette betyr imidlertid ikke at Staten skal abdisere i kulturpolitikken. Snarere tvert imot. Landet vårt går gjennom store omstillinger, og da må vi anerkjenne hvilken betydning kunst og kultur kan ha for samfunnsutviklingen. Vi vil trenge nytenking på flere felt, og vi vet at kreativitet er en driver for innovasjon. Kulturbasert reiseliv er et godt eksempel på hvordan kultur kan være en sentral del av samfunnsutviklingen. Selv uten en koordinert satsing har Norge allerede hatt en vekst på 50 prosent de siste fem årene innenfor reiselivsaktiviteter, kultur og servering. Vi har en bredde og kvalitet i våre kulturuttrykk som gjør oss til et unikt lite land i en stor verden.

Mer om Venstres politikk: Mangfoldig og fritt kulturliv

Dataspillindustrien er et annet eksempel. I 2016 var vår omsetning på 313 millioner norske kroner. Til sammenligning hadde Sverige en omsetning på over 12 milliarder samme år.

Dette er vår kulturpolitikk. Venstre vil:

  • Spre makt i den offentlige kultursatsingen
  • Et mangfoldig og bredt kulturliv gjennom desentralisering og tilrettelegging for frivillighet
  • Bedre vilkår for kunst- og kulturgründere
  • Arbeide for at alle barn og unge får delta i kulturaktiviteter
  • Gi flere barn og unge sjansen til å delta i et kulturskoletilbud, ved å tilrettelegge for samarbeid mellom kulturskole, skolefritidsordning og frivillighet, samtidig som en tar vare på Kulturskolens egenart.
  • Lage en barne- og ungdomskulturmelding som løfter kvalitet, både for, av og med barn og unge.
  • Styrke samarbeidet mellom kultursektoren og kunnskapssektoren
  • Finansiere langsiktig forskning av høy kvalitet

Bli med på laget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**